TOIMENPIDEALOITE 29/2010 vp

TPA 29/2010 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistamaton versio 1.0

Yksityisen sairaankuljetuksen ja ensihoidon toimintojen turvaaminen

Eduskunnalle

Suomessa tarvitaan aina yksityistä sairaankuljetusta. On oltava mahdollisuus sekä julkisen ensihoidon että yksityisen ensihoidon samanaikaiseen toimintaan samalla alueella, jos tämä hyväksi nähtäisiin. Suomessa on monia harvaanasuttuja alueita, kuten mm. Keski-Suomessa, jossa sairaankuljetuksen ja ensihoidon palvelut voidaan saavuttaa käytännössä parhaiten yksityisen yrittäjän tai muun yksityisen toimijan toimesta.

Yksityinen perheyrittäjyyteen perustuva ambulanssitoiminta takaisi moneen pieneen kuntaan mahdollisuuden ambulanssiin, koska yrittäjä tekee työtä käytännössä aina. Julkinen toimija ei tähän varsinkaan pienen kunnan alueella pysty. Samalla yhteinen toiminta sairaanhoitopiirin puitteissa toisi monia etuja toimintaan. Jos pienen kunnan alueen ainut ambulanssi olisi ajossa, hälytykseen lähtisi pelastuslaitoksen yksikkö naapurista. Sama käytäntö toimisi myös päinvastoin, sillä asukasmäärältään pienen mutta usein alueeltaan laajan kunnan ambulanssi täydentäisi pelastuslaitoksen ensihoitopalveluja naapurialueilla. Yhdessä nämä muodostaisivat erittäin tarpeellisen kokonaisuuden suurempien onnettomuustilanteiden varalle, jollainen voi syntyä jo kahden, matkustajia täynnä olevan henkilöauton kolarista.

Ambulanssien ja ensihoitoyksiköiden kohdalla on aina tarpeen riittävä reservikalusto ja henkilöstö, joka parhaiten turvataan koko maan kattavasti yksityisyrittäjien toimesta. Kun maassamme oli aikanaan julkisen sektorin pelastushenkilöstön lakko, olivat yksityiset ambulanssit se voimavara, jolla nopean ja kiireellisen sairaankuljetuksen tarpeet voitiin tyydyttää. Useat äkillistä hoitoa ja sairaalahoitoa vaativat sairaankuljetukset voivat onnistua vain, jos maassamme on runsaasti sairaankuljetuskapasiteettia ja tämä on hajautetusti myös väestöpohjaltaan harvaan asutuille seuduille. Vain silloin voi olla mahdollista saada sairaankuljetus hoidettua riittävän ajoissa. Hajautettu sairaankuljetuksen kapasiteetti voi toteutua vain yksityisyrittäjyyden tai muun vastaavan toimesta.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi järjestää ensihoitopalvelun alueellaan tai osassa sitä: 1) hoitamalla toiminnan itse, 2) hankkimalla palvelun muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelun tuottajalta tai 3) palvelu voidaan hankkia myös samanaikaisesti samalla alueella sekä julkiselta että yksityiseltä palvelun tuottajalta. Tämä ratkaisu mahdollistaisi erityisesti kiireettömien sairaankuljetusten hoitamisen yksityisten palveluntuottajien toimesta. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen alueensa kuntia kuultuaan. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, johtamisjärjestelmä, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ensihoitopalvelun järjestämiseksi siten, että sairaanhoitopiirin kuntayhtymä järjestää ensihoitopalvelut yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2010

  • Lauri Oinonen /kesk