TOIMENPIDEALOITE 41/2012 vp

TPA 41/2012 vp - Arja Juvonen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Geronomitutkinnon (AMK) liittäminen terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin

Eduskunnalle

Gerontologisen asiantuntemuksen vahvistamisesta on tullut erityisen tärkeää väestön nopean ikääntymisen ja siihen liittyvän palvelutarpeen kasvun myötä. Geronomin (AMK) koulutus perustuu ajankohtaisiin tietoihin vanhenemisesta, vanhusten sairauksista ja niiden hoitamisesta, vanhustyöstä, vanhusten lääkehoidosta sekä muista tiedoista ja taidoista, joita tarvitaan vanhustenhoidossa ja vanhustyössä.

Hallituksen esitys laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan pyytämissä asiantuntijalausunnoissa on tuotu esille gerontologisen osaamisen merkitys laadukkaiden palveluiden toteuttamiselle. Yhtenä nykytilanteen ongelmana on nähty se, että geronomitutkintoa (AMK) ei ole rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin.

Koska geronomitutkinto ei ole terveydenhuollon ammatiksi rekisteröity tutkinto, geronomeja ei ole palkattu toimimaan terveydenhuollon laitoksissa, kotihoidossa ja muissa palveluissa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kuultavana olleen emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelän mukaan heidän tietonsa, taitonsa ja myönteiset asenteensa eivät ole hyödyttäneet terveydenhuollossa tarvittavaa kehittämistä. Tämä puute on hidastanut vanhustenhoidon kehittämistä terveydenhuollossa, erityisesti perusterveydenhuollossa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin geronomitutkinnon (AMK) liittämiseksi terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2012

  • Arja Juvonen /ps

​​​​