TARKASTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 2/2011 vp

TrVL 2/2011 vp - HE 39/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä lokakuuta 2011 lähettäessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta (HE 39/2011 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi valtiovarainvaliokuntaan samalla määrännyt, että tarkastusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto valtiovarainvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

johtaja Janne Marttinen ja apulaisjohtaja Marko Niemelä, Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö

johtava tuloksellisuustarkastaja, OTT Kalle Määttä, Valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Tarkastusvaliokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja kannatettavana. Hallituksen esitykseen sisältyy kolme lähinnä teknisluonteista muutosta, joilla parannetaan Harmaan talouden selvitysyksikön nykyisiä toimintamahdollisuuksia ja yksikön laatimien selvitysten sisältöä. Esityksellä ei laajenneta olennaisesti selvitysyksikön tiedonsaantioikeuksia.

Tarkastusvaliokunta katsoi aiemmin (TrVL 8/2010 vpHE 163/2010 vp), että velvoitteidenhoitoselvityksillä on keskeinen tehtävä uskottavan viranomaisvalvonnan kannalta samalla todeten, että tiedonsaantioikeus on avainkysymys harmaan talouden torjunnassa. Nykyiseen lainsäädäntöön sisältyvien tiedonsaantioikeuksien osalta tarkastusvaliokunta (TrVM 9/2010 vpM 8/2010 vp) yhtyi valtiovarainvaliokunnan mietintöön (VaVM 45/2010 vpHE 163/2010 vp) ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausuntoon (TyVL 16/2010 vpHE 163/2010 vp), joiden mukaan Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lakiesityksen 6 §:n 1 momentista puuttui eräitä harmaan talouden torjunnan kannalta keskeisiä käyttötarkoituksia, kuten työhallintoon, työsuojeluun ja ulkomaalaisrekisteröintiin liittyviä valvontatehtäviä.

Kun velvoitteidenhoitoselvityksiä koskevaa lainsäädäntöä jatkossa myöhemmin täydennetään, tarkastusvaliokunta pitää tärkeänä samanaikaisesti valtionavustuslain (688/2001) 31 §:n ja rakennerahastolain (1401/2006) 54 §:n muuttamista siten, että valtionapuviranomaisella tai muulla tukiasioita käsittelevällä viranomaisella on oikeus saada tehtäviensä hoitamiseksi välttämättömät luonnollista henkilöä tai oikeushenkilön vastuuhenkilöitä koskevat tiedot.

Lausunto

Lausuntonaan tarkastusvaliokunta esittää,

että valtiovarainvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

  • pj. Tuija Brax /vihr
  • jäs. Olli Immonen /ps
  • Eero Lehti /kok
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Matti Saarinen /sd
  • Kari Tolvanen /kok
  • Erkki Virtanen /vas
  • vjäs. Markku Rossi /kesk
  • Kauko Tuupainen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Matti  Salminen

​​​​