TARKASTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2012 vp

TrVL 6/2012 vp - K 7/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä huhtikuuta 2012 lähettänyt hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2011 (K 7/2012 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Säilytettävä kannanotto, kohdat 2 ja 3

Tarkastusvaliokunnan ehdotuksesta hyväksytyn informaatio-ohjuksen toimivuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa koskevan kannanoton kohdat 2 ja 3 (M 2/2008 vpEK 15/2008 vp) ovat edelleen tarpeellisia, ja ne tulee säilyttää hallituksen kertomuksessa.

Kohdassa 2 eduskunta edellytti, että hallitus vahvistaa talouden ohjausta uudistamalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusjärjestelmät siten, että ne kannustavat kuntia kustannus- ja laatutietoiseen toimintaan ja palvelurakenteiden kehittämiseen.

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta tuli voimaan vuoden 2010 alusta. Lakiin koottiin valtiovarainministeriön hallinnonalalle eräin poikkeuksin nykyisistä hallinnonalakohtaisista valtionosuuksista yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen, kuntien kulttuuritoimen ja asukaskohtaisesti rahoitetun taiteen perusopetuksen valtionosuudet. Uudistuksella ei muutettu sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien määräytymisperusteita.

Pääministeri Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Samalla järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään sekä parannetaan järjestelmän kannustavuutta. Hallitusohjelman mukaan järjestelmän uudistaminen aloitetaan vuonna 2012.

Tarkastusvaliokunnan mielestä valtionosuusjärjestelmää ja sosiaali- ja terveydenhuollon koko rahoitusjärjestelmää tulee uudistaa siten, että rahoitus kannustaa kuntia entistä kustannustehokkaampaan ja -vaikuttavampaan palvelujen järjestämiseen. Rahoitusuudistusta ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa irrallaan palvelujen järjestämisestä, vaan rahoitus ja palvelujen järjestäminen tulee uudistaa samanaikaisesti.

Kohdassa 3 eduskunta edellytti, että hallitus aluehallinnon uudistamishankkeessa varaa aluehallinnon suorittamalle ohjaus- ja valvontatoiminnalle riittävät voimavarat ja toimintaedellytykset ennalta ehkäisevälle ohjaukselle.

Tarkastusvaliokunnan mietinnön mukaan lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen henkilöstövoimavaroilla ei ole pystytty hoitamaan riittävästi alueellisen ohjauksen ja valvonnan ennalta ehkäisevää toimintaa. Aluehallintouudistuksessa alueellisen ohjauksen voimavaroja ei lisätty, vaan niitä on asteittain supistettu valtion tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Nykyisillä aluehallintovirastojen voimavaroilla ei ole pystytty hoitamaan asianmukaisesti ennalta ehkäisevää toimintaa, vaikka kyseinen toiminta on määritelty sosiaali- ja terveydenhuollon strategiseksi painopistealueeksi.

Hallituksen toimenpidekertomuksessa on esitetty, ettei asia anna enää aihetta enempiin toimenpiteisiin. Valiokunta ei yhdy esitettyyn näkemykseen.

Säilytettävä kannanotto, kohdat 1, 2 ja 3

Tarkastusvaliokunnan ehdotuksesta hyväksytyn valtion omistajaohjauksen valvontaa koskevan kannanoton kohdat 1, 2 ja 3 (M 9/2010 vpEK 53/2010 vp) ovat edelleen tarpeellisia, ja ne tulee säilyttää hallituksen kertomuksessa.

Kohdassa 1 eduskunta edellytti, että hallitus antaa eduskunnalle vuotuisen kertomuksen valtion omistajaohjauksesta.

Kohdassa 2 eduskunta edellytti, että hallitus sisällyttää eduskunnalle annettavaan uudistettuun omistajaohjauskertomukseen sekä markkinaehtoiset yhtiöt että valtion erityistehtäviä toteuttavat yhtiöt ja niitä koskevat tiedot. Kertomuksen sisällön tulee olla riittävän informatiivinen sekä sisältää tiedot myös siitä, miten yhteiskuntavastuuseen liittyviä periaatteita ja tavoitteita on edistetty.

Kohdassa 3 eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin valtiovarain controller -toiminnon toimintaedellytysten turvaamiseksi siten, että valtion omistajaohjauksesta ehdotettu raportointi voidaan toteuttaa.

Hallituksen toimenpidekertomuksessa on selvitetty, että valtioneuvostossa vireillä olevan hankkeen tavoitteena on yhdistää valtion tilinpäätöskertomus ja hallituksen toimenpidekertomus yhdeksi eduskunnalle vuosittain annettavaksi hallituksen vuosikertomukseksi, jossa esitettäisiin myös kaupallisia yhtiöitä ja valtion erityistehtäviä toteuttavia yhtiöitä koskevat tiedot. Koska uusi, yhdistetty hallituksen vuosikertomus on vasta suunnitteilla ja yhdistämiseen tähtäävä työ on vielä keskeneräinen, kannanotto jää voimaan.

Lausunto

Lausuntonaan tarkastusvaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

  • pj. Tuija Brax /vihr
  • jäs. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
  • Susanna Huovinen /sd
  • Olli Immonen /ps
  • Mika Lintilä /kesk
  • Lasse Männistö /kok
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Kari Tolvanen /kok
  • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Nora  Grönholm

valiokuntaneuvos Matti  Salminen

​​​​