TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2014 vp

TrVM 4/2014 vp - K 10/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2013

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä toukokuuta 2014 lähettänyt tarkastusvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2013 (K 10/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kansanedustaja, puheenjohtaja Pertti Hemmilä, eduskunnan tilintarkastajat

hallintojohtaja Helena Lehtovirta, Ulkopoliittinen instituutti, eduskunta

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eduskunnan tilintarkastajien Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2013 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastuksella hankitaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko johtaja ja hallintojohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus eduskuntaa tai virastoa kohtaan, taikka rikkoneet Valtiokonttorin määräyksiä, talousarvioasetusta tai viraston taloussääntöä. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty viraston johdon toiminnan lainmukaisuutta.

Ulkopoliittinen instituutti on nettobudjetoitu kirjanpitoyksikkö. Vuonna 2013 virastolle myönnettiin 3,3 miljoonan euron rahoitus kaksivuotisena siirtomäärärahana. Tämän lisäksi virastolla oli käytössään edellisiltä vuosilta siirtynyttä rahaa 0,3 miljoonaa euroa. Seuraavalle vuodelle siirtyi 0,4 miljoonaa euroa. Instituutille myönnettiin arvonlisäveromenoihin 0,2 miljoonaa euroa.

Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 0,4 miljoonaa euroa, joka oli 22 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012. Ulkoinen rahoitus koostui yhteisrahoitteisen toiminnan hankerahoituksesta (78 %), ulkopuolisilta rahoittajilta saaduista kustannusten korvauksista (11 %) ja maksullisen toiminnan, kuten julkaisumyynnin ja maksullisten selvitysten, tuloista (11 %).

Ulkopoliittisen instituutin toiminnan kulut vuonna 2013 olivat yhteensä 3,6 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 1,2 prosenttia. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut 2,5 miljoonaa euroa, jotka kasvoivat 2,8 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat kuluerät olivat vuokrat (0,5 miljoonaa euroa) ja palveluiden ostot (0,4 miljoonaa euroa).

Valiokunta toteaa lopuksi, että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot Ulkopoliittisen instituutin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella tarkastusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,

että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

  • pj. Tuija Brax /vihr
  • vpj. Heli Paasio /sd
  • jäs. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
  • Olli Immonen /ps
  • Eero Lehti /kok
  • Mika Lintilä /kesk
  • Matti Saarinen /sd
  • Kari Tolvanen /kok
  • Anu Urpalainen /kok
  • vjäs. Kauko Tuupainen /ps

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Nora  Grönholm

valiokuntaneuvos Matti  Salminen