TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2009 vp

TyVL 24/2009 vp - HE 222/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä lokakuuta 2009 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 222/2009 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan samalla määrännyt, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

ylitarkastaja Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö

ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

asiantuntija, HTM Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät ry

johtava lakimies Mika Hämäläinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

yhteiskuntasuhteiden sihteeri Hanna Kuntsi, Palvelualojen ammattiliitto PAM

apulaisjohtaja Ari Sipilä, Teknologiateollisuus ry

johtaja Marja-Leena Meriläinen, Metallityöväen Työttömyyskassa

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti työttömyysturvalakia. Muutosten tavoitteena on helpottaa yritysten toiminnan sopeuttamista taloudellisessa taantumassa ja parantaa sopeuttamistoimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden asemaa. Esityksessä ehdotetaan, että työntekijälle, jonka viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta yhdellä tai useammalla päivällä viikossa, maksettaisiin työttömyysetuutta lomautuspäiviltä. Esityksessä ehdotetaan myös, että työntekijän, jonka palkkaa on alennettu määräaikaisesti tuotannollisista ja taloudellisista syistä, ansiopäivärahan perusteena oleva palkka määräytyisi palkan alentamista edeltävän tilanteen mukaan.

Lomautusajalta maksettavaa työttömyysetuutta koskevia säännöksiä sovellettaisiin lomautuksiin, jotka toteutetaan 4 päivän tammikuuta 2010 ja 2 päivän tammikuuta 2011 välisenä aikana. Palkanalennusta koskevia säännöksiä sovellettaisiin määriteltäessä ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa vuosina 2010—2011 ansaittujen palkkojen perusteella.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Yleistä

Esitys liittyy Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen liitto ry:n viime keväänä neuvottelemaan työehtosopimukseen, jonka yhteydessä pyrittiin löytämään alan toimintaedellytyksiä turvaavia ratkaisuja. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla helpotettaisiin alan yritysten sopeutumista taantumaan ja samalla turvattaisiin työntekijöiden asemaa.

Valiokunta pitää esityksen tavoitteita tärkeinä. Taantuman seurauksena tilauskanta on monissa teknologiateollisuuden yrityksissä romahtanut, ja kaikki keinot, joilla voidaan auttaa yrityksiä selviytymään taantuman yli ja säilyttämään työpaikat, ovat tervetulleita. Lyhennetyn työviikon käyttömahdollisuuksien laajentaminen antaa mahdollisuuksia ottaa vastaan pienempiäkin tilauksia ja työtarjouksia sekä jakaa vähentynyttä työtä tasaisemmin henkilöstön kesken.

Esityksellä muutetaan väliaikaisesti työttömyysturvalain säännöksiä lyhennettyä työaikaa tekeville maksettavien työttömyyspäivärahojen ja ansiopäivärahan perusteena olevan palkan määräytymisestä. Esitykseen ei sisälly sukupuolivaikutusten arviointia.

Ehdotukset selkiyttävät ja yksinkertaistavat työttömyysturvalakia ja helpottavat siten lakia toimeenpanevien työttömyyskassojen työtä ja nopeuttavat korvausten saantia. Kansalaisten kannalta uudet säännökset ovat selkeitä, ja omien etuuksien laskeminen on helpompaa niitä kuin nykyisiä säännöksiä sovellettaessa.

Valiokunta on toistuvasti vaatinut työttömyysturvalain yksinkertaistamista ja selkiyttämistä niin, että kansalaisten olisi mahdollista itse tietää, mihin etuuteen he ovat oikeutettuja ja paljonko päivärahaa heidän tulisi saada. Tässä suhteessa esitys on askel oikeaan suuntaan. Valiokunta katsoo, että ansiopäivärahan perusteena olevan palkan säilyminen ennallaan palkan alentamistilanteissa on perusteltu eikä siihen sisälly tasa-arvo-ongelmia, joten valiokunta puoltaa sen hyväksymistä sellaisenaan. Sen sijaan lyhennettyä työviikkoa koskeviin ehdotuksiin näyttää sisältyvän joitakin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ongelmia.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan (PeVL 28/2009 vp) kiinnittänyt huomiota työttömyysturvalain muutosten tuomiseen eduskunnan käsiteltäviksi useina erillisinä esityksinä ja katsonut sen vaikeuttavan kokonaiskuvan saamista muutosten vaikutuksista. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta yhtyy perustuslakivaliokunnan näkemykseen ja painottaa, että kokonaiskuvan saamista hankaloittaa myös työttömyysturvalain monimutkaisuus. Valiokunta korostaakin tarvetta yksinkertaistaa erityisesti soviteltua päivärahaa koskevia säännöksiä.

Lyhennetyltä työviikolta maksettava työttömyyspäiväraha

Yhdenvertainen kohtelu lomautustavasta riippumatta

Työttömyyspäivärahan laskutapaa koskevilla muutosehdotuksilla pyritään siihen, että yritykset voisivat taantuman aikana irtisanomisten sijasta käyttää lomautuksia nykyistä joustavammin ja hyödyntää niissä myös lyhennettyä työviikkoa. Teollisuudessa lomautukset on nykyisen taantuman aikana toteutettu pääasiassa kokonaisina viikkoina, koska tällöin työntekijöille maksetaan työttömyyspäiväraha viikon kaikilta lomautuspäiviltä. Jos lomautus toteutetaan lyhentämällä työaikaa yhdellä päivällä viikossa, työttömyyspäivärahaa ei makseta lainkaan, koska sovitellun päivärahan edellytyksenä on työajan lyhentyminen vähintään 25 %:lla. Kahden tai useamman päivän lyhennyksestä saa soviteltua päivärahaa, mutta sitä koskevien säännösten monimutkaisuuden takia päivärahan saaminen voi kestää pitkään ja työntekijän on vaikea itse laskea, mitä hänen kuuluisi saada ja miten muutokset työajassa vaikuttavat päivärahan määrään.

Teollisuudessa käytettiin viime laman aikana huomattavasti enemmän lyhennettyä työviikkoa kuin tämän taantuman aikana, vaikka lomautettujen määrä on nyt suurempi. Tähän vaikutti silloinen lainsäädäntö, jonka mukaan riitti, kun työaikaa oli vähennetty 20 %, jolloin myös yhden päivän lomautuksesta saattoi saada korvausta.

Valiokunta pitää tärkeänä, että yrityksillä on käytettävissään mahdollisimman joustavia keinoja sopeuttaa toimintaansa taantumaan yrityksen työtilanteen ja olosuhteiden kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Työttömyysturvalain säännöksillä ei tulisi olla lomautustapaa ohjaavia vaikutuksia, vaan työntekijöiden tulisi olla yhtä turvattuja riippumatta siitä, toteutetaanko lomautus kokonaisina viikkoina tai päivinä taikka vähentämällä vastaava määrä tunteja päivittäistä työaikaa lyhentämällä.

Nyt käsiteltävällä esityksellä ei ehdoteta muutoksia niihin säännöksiin, joita sovelletaan, kun lomautus toteutetaan lyhentämällä päivittäistä työaikaa. Sen osalta edellytetään siis jatkossakin, että työaikaa on lyhennetty vähintään 25 %:lla, kun kokonaisina päivinä lyhennykseksi riittää 20 %.

Tasa-arvon kannalta asian tekee ongelmalliseksi se, että lomautukset toteutetaan palvelualoilla yleisemmin päivittäistä työaikaa lyhentämällä. Sekä julkisilla että yksityisillä palvelualoilla työskentelee runsaasti pienipalkkaisia naisia. Naisvaltaisilla palvelualoilla työntekijät olisivat siis joissakin tilanteissa huonommassa asemassa kuin miesvaltaisilla aloilla, kuten teollisuudessa, rakennuksilla ja kuljetuksissa, joille lomautusten toteuttaminen kokonaisina päivinä soveltuu paremmin.

Valiokunta katsoo, että lähtökohtaisesti kaikkia toimialoja ja niille soveltuvia lomautustapoja samoin kuin lomautusten kohteena olevia työntekijöitä tulee kohdella lainsäädännössä yhdenvertaisin periaattein. Valiokunta katsoo kuitenkin, että koska kyse on määräaikaisesta laista, jolla pyritään auttamaan erittäin vaikeassa tilanteessa olevaa teollisuutta, on lakiesitys hyväksyttävissä.

Lyhennetyn työajan työttömyyspäivärahan suuruus

Lakiehdotuksen mukaan uusia säännöksiä työttömyyspäivärahan laskemisesta sovellettaisiin tilanteissa, joissa lomautus on toteutettu lyhentämällä työaikaa yhdellä tai useammalla päivällä viikossa. Näiltä lomautuspäiviltä maksettaisiin täysi työttömyyspäiväraha.

Voimassa olevan lain mukaan lyhennettyä työviikkoa tekeviin sovelletaan soviteltua päivärahaa koskevia säännöksiä, jos viikkotyöaika ei ylitä 75 %:a alan kokoaikaisesta työajasta. Soviteltu päiväraha lasketaan siten, että se yhdessä sovittelujakson aikana saadun tulon kanssa voi olla enintään 90 % ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta.

Ehdotettu muutos parantaisi kaikkien yhdeksi päiväksi lomautettujen asemaa, koska soviteltua päivärahaa ei makseta lainkaan, jos viikkotyöaikaa on lyhennetty alle 25 %:n. Muutos parantaa myös kaikkien peruspäivärahaa saavien asemaa.

Kahdeksi tai kolmeksi päiväksi viikossa lomautettujen ansiopäivärahaa saavien osalta muutoksen vaikutukset riippuvat työntekijän ansiotasosta. Saadun selvityksen mukaan ehdotettu laskutapa tuottaa nykyistä paremman etuuden niille, joiden kuukausiansiot ovat noin 3 200 euroa tai enemmän. Naisten ja miesten välinen palkkaero huomioon ottaen muutoksesta hyötyisivät yleensä miehet. Sen sijaan pieni- ja keskituloisille nykyinen soviteltu päiväraha on edullisempi kuin ehdotettu uusi laskutapa. Menetys on sitä suurempi, mitä pienemmät henkilön tulot ovat. Tämä johtuu siitä, että soviteltu päiväraha kattaa sitä suuremman osuuden ansioiden alenemasta, mitä pienemmät tulot ovat. Soviteltu päiväraha lapsikorotuksineen ei voi kuitenkaan ylittää 90 %:a ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta.

Valiokunta pitäisi esitystä yhdenvertaisen kohtelun ja tasa-arvon kannalta ongelmallisena, jos ehdotettu muutos toteutettaisiin pysyvänä. Nyt toteutettava muutos on vastaus teollisuuden poikkeukselliseen tilanteeseen. Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että työmarkkinatilannetta taantuman kuluessa seurataan ja tarvittaessa toteutetaan muutoksia, jotka turvaavat palvelualoilla työskentelevien aseman, jos lomautusaalto leviää sinne.

Valiokunta pitää tärkeänä pienipalkkaisten aseman turvaamista esimerkiksi antamalla tuen hakijoille mahdollisuus valita, haluavatko he sovitellun päivärahan vai lakiehdotuksen mukaisesti määräytyvän päivärahan.

Valiokunta esittää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta selvittää mahdollisuudet toteuttaa muutokset siten, että pienipalkkaisten asema ei heikkene nykyisestä.

Lausunto

Lausuntonaan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta esittää,

että sosiaali- ja terveysvaliokunta selvittää mahdollisuudet toteuttaa lyhennetyltä työviikolta maksettavia työttömyysetuuksia koskevat muutokset siten, että pienipalkkaisten asema ei heikkene nykyisestä, ja

että sosiaali- ja terveysvaliokunta muutoin ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Arto Satonen /kok
 • vpj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Sanna Perkiö /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ritva  Bäckström

ERIÄVÄ MIELIPIDE 1

Perustelut

Hallituksen esitys johtaa kaksinkertaiseen syrjintään. Naisvaltaiset toimialat, esimerkiksi julkinen hallinto ja palvelusektori, joutuvat maksamaan teknologiateollisuuden ja joidenkin ammattiliittojen keskinäisen sopimuksen. Myös yritysten sisällä naiset sijoittuvat miehiä useammin heikommin palkattuihin töihin. Lakimuutoksen seurauksena kaikki ne, jotka lomautetaan yhtä päivää pidemmäksi ajaksi viikossa ja joiden palkkataso on alle 2 900 euroa/kk, häviävät lomautusajan korvauksessa.

Sellainen menettely, jossa kaksi osapuolta sopii työttömyysturvan heikennyksestä kolmannen osapuolen tappioksi ja jossa tämä sopimus muuttuu hallituksen esitykseksi ja edelleen laiksi, kuvaa laajemminkin suomalaisen yhteiskunnan sekä työmarkkinoiden epätasa-arvoa. Se, että kyseessä on määräaikainen laki ja että työttömyysturvan heikentäminen koskee pientä ryhmää, ei vapauta tasa-arvovaliokuntaa vastuusta arvioidessaan esityksen oikeudenmukaisuutta. Ei voi olla niin, että lukumääräisesti pientä ryhmää voidaan syrjiä ja että syrjiminen olisi hyväksyttävämpää siitä syystä, että se kestää määräajan.

Esitys synnyttää kaksi muutakin epäkohtaa: lyhennetylle työviikolle lomautetut pääsevät työttömyysturvan piiriin osa-aikatyöntekijöitä pienemmällä työajan lyhenemällä ja lyhennetylle työviikolle lomautetulla päivärahan ja palkan yhteismäärä voi kasvaa suuremmaksi kuin sovittelun piirissä olevilla.

Työantajat ovat vaatineet muutosta siksi, että he tarvitsevat vaikeina aikoina joustavan työkalun lomautuksiin. Työntekijäpuoli taas perustelee muutosta niin, että nyt yhdeksi päiväksi viikossa lomautetut pääsevät kaikki työttömyysturvan piiriin. Se pitääkin paikkansa, mutta vastaavaan lopputulokseen olisi päästy nostamalla sovitellun työttömyysturvan työaikaraja 80 %:iin ja muuttamalla sovitellun päivärahan korvausasteen katto 95 %:iin. Tällä mallilla olisi löydetty ratkaisu, ilman väliinputoajia, kaikkiin niihin ongelmiin, joilla esitystä perustellaan.

Sovitellun työttömyyspäivärahan rajoitukset ja sovitellun etuuden määrä.

Esitämme, että lakiehdotukseen lisätään työttömyysturvalain 4 luvun 3 §:n 1 ja 2 momenttia ja 5 §:n 2 momenttia koskevat muutokset. Lain 4 luvun 3 §:ää esitämme muutettavaksi niin, että sovitellun päivärahan edellytysten enimmäistyöaika nostetaan 75 prosentista 80 prosenttiin.

Sovitellun ansiopäivärahan osalta esitämme työttömyysturvalain 4 luvun 5 §:n 2 momenttia muutettavaksi seuraavasti: "Sovitellun ansiopäivärahan määrä lasketaan siten, että se mahdollisine lapsikorotuksineen ja tulo sovittelujakson aikana yhteensä ovat enintään 95 prosenttia ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta, kuitenkin vähintään niin paljon kuin henkilöllä olisi oikeus saada peruspäivärahana." Muutos nostaisi 5 prosenttiyksiköllä sovittelujakson aikaista ansiotulojen ja päivärahatulon sallittua yhteismäärää.

Esitämme lainmuutosehdotusten lisäksi lausumaa sovitellun päivärahan epäkohtien poistamiseksi sekä epäselvän ja vaikeaselkoisen työttömyysturvalain uudistamiseksi. (Vastalauseen lausumaehdotus)

Mielipide

Edellä olevan perusteella esitämme,

että sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman:

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimiin sovitellun työttömyysturvan epäkohtien poistamiseksi ja työttömyysturvajärjestelmän yksinkertaistamiseksi, ja

että lakiehdotus hyväksytään muutoin sellaisenaan, mutta siihen lisätään 4 luvun 3 §:n 1 ja 2 momentti ja 5 §:n 2 momentti muutettuina seuraavasti:

3 § (Uusi)

Rajoitukset

Työnhakijalla ei ole oikeutta soviteltuun työttömyysetuuteen, jos hänen työaikansa 1 §:n 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kalenteriviikon tarkastelujakson aikana ja 1 §:n 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sovittelujakson aikana ylittää 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, vertailu tehdään työaikalain (605/1996) 3 luvussa tarkoitettuun säännölliseen työaikaan.

Työnhakijalla ei ole oikeutta soviteltuun työttömyysetuuteen, jos hänen työsopimuksen mukainen säännöllinen työaikansa tai jaksotyössä kuukausipalkan perusteena oleva keskimääräinen työaika ylittää 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta tasoittumisjakson aikana.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 § (Uusi)

Etuuden määrä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sovitellun ansiopäivärahan määrä lasketaan siten, että se mahdollisine lapsikorotuksineen ja tulo sovittelujakson aikana yhteensä ovat enintään 95 prosenttia ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta, kuitenkin vähintään niin paljon kuin henkilöllä olisi oikeus saada peruspäivärahana.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2009

 • Markus Mustajärvi /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Tarja Tallqvist /kd

ERIÄVÄ MIELIPIDE 2

Perustelut

Vaikka hallituksen esittämä yksittäisten työttömyyspäivien korvaaminen lyhennetylle työviikolle lomautetuille helpottaa nykyjärjestelmän ongelmia, se myös paikoin leikkaa pieni- ja keskituloisten etuutta. Niillä, jotka on lomautettu 2—4 päiväksi viikossa ja joiden perustepalkka on alle 3 200 euroa/kk, päivärahan määrä laskee. Esimerkiksi pysyvästi osa-aikatyötä tekevät häviävät suhteessa lomautettuina nelipäiväistä viikkoa tekeviin, sillä toisille maksettaisiin työttömyysetuutta nykysäännösten mukaan ja toisille ilman sovittelua. Mikäli laki saatetaan voimaan esitetyssä muodossaan, se heikentää tuhansien julkisella ja palvelusektorilla työskentelevien työntekijöiden työttömyysturvaa. Tämä tarkoittaa käytännössä pienipalkkaisten naisten työttömyysturvan työttömyysetuuksien alenemista, mikä tarkoittaa, että esitys sisältää myös vakavan tasa-arvo-ongelman. Tästä syystä katsomme, ettei uutta 4 a §:ää tule soveltaa niihin ansiopäivärahaa saaviin, joiden ansiopäivärahan perusteena oleva palkka on alle 3 200 euroa.

Hallituksen esitys merkitsee käytännössä sitä, että vajaatyöllistettyjen työttömyysturvaoikeus määräytyy eri tavoin riippuen siitä, onko kyse lomautuksesta lyhennettyyn työviikkoon vai sovitellun etuuden piirissä olevasta osa-aikatyöstä tai lyhyestä määräaikaisesta työsuhteesta. Lyhennettyyn työviikkoon lomautetuilla työaikaraja on 80 prosenttia ja muilla vajaatyöllistetyillä 75 prosenttia.

Eri työntekijäryhmien tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi vaadimme, että sovitellun päivärahan edellytyksenä olevan työajan vähennysvaatimus muutetaan nykyisestä 25 prosentista 20 prosenttiin samaksi ajaksi kuin lakiehdotuksessa ehdotetaan lyhennetyn työviikon osalta sekä että sovitellun päivärahan korvausasteen enimmäismäärä nostetaan nykyisestä 90 prosentista 95 prosenttiin.

Mielipide

Edellä olevan perusteella esitämme,

että sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman:

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimiin sovitellun työttömyysturvan epäkohtien poistamiseksi, sukupuoleen perustuvan eriarvoisuuden vähentämiseksi ja työttömyysturvajärjestelmän yksinkertaistamiseksi, ja

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Eriävän mielipiteen muutosehdotukset).

Eriävän mielipiteen muutosehdotukset

Laki

työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 4 luvun 3 §:n 1 ja 2 momentti, 5 §:n 2 momentti sekä 6 luvun 4 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 608/2004, sekä

lisätään väliaikaisesti 4 lukuun uusi 4 a § seuraavasti:

4 luku

Soviteltu ja vähennetty työttömyysetuus

3 § (Uusi)

Rajoitukset

Työnhakijalla ei ole oikeutta soviteltuun työttömyysetuuteen, jos hänen työaikansa 1 §:n 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kalenteriviikon tarkastelujakson aikana ja 1 §:n 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sovittelujakson aikana ylittää 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, vertailu tehdään työaikalain (605/1996) 3 luvussa tarkoitettuun säännölliseen työaikaan.

Työnhakijalla ei ole oikeutta soviteltuun työttömyysetuuteen, jos hänen työsopimuksen mukainen säännöllinen työaikansa tai jaksotyössä kuukausipalkan perusteena oleva keskimääräinen työaika ylittää 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta tasoittumisjakson aikana.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 a §

(Kuten TyVL)

5 § (Uusi)

Etuuden määrä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sovitellun ansiopäivärahan määrä lasketaan siten, että se mahdollisine lapsikorotuksineen ja tulosovittelujakson aikana yhteensä ovat enintään 95 prosenttia ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta, kuitenkin vähintään niin paljon kuin henkilöllä olisi oikeus saada peruspäivärahana.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 luku

Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto

4 §

(Kuten TyVL)

_______________

Voimaantulo

(1 mom. kuten TyVL)

Lain 4 luvun 4 a §:ää sovelletaan lomautuksiin, jotka toteutetaan 4 päivän tammikuuta 2010 ja 2 päivän tammikuuta 2011 välisenä aikana, ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010. Pykälää ei kuitenkaan sovelleta ansiopäivärahaa saaviin henkilöihin, jotka ovat lomautettuina useamman kuin yhden päivän viikossa ja joiden ansiopäivärahan perusteena oleva palkka on alle 3 200 euroa.

(3 ja 4 mom. kuten TyVL)

_______________

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2009

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Esa Lahtela /sd