TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVO-VALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2004 vp

TyVM 3/2004 vp - HE 44/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 §:n ja 4 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä huhtikuuta 2004 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 §:n ja 4 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 44/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen ja ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö

ylitarkastaja Tuomo Kurri, sisäasiainministeriö

apulaisosastopäällikkö Anne Neimala ja hallitusneuvos Pasi Koskinen, sosiaali- ja terveysministeriö

asiamies Mikko Räsänen, Palvelutyönantajat ry

työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan julkisesta työvoimapalvelusta annettuun lakiin ja työttömyysturvalakiin tehtäviksi ulkomaalaislain kokonaisuudistuksesta johtuvat muutokset.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samanaikaisesti uuden ulkomaalaislain kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Uusi ulkomaalaislaki tulee voimaan 1.5.2004. Senkin jälkeen Suomessa on kuitenkin henkilöitä, joiden oikeus hakea ja tehdä ansiotyötä perustuu vanhan ulkomaalaislain (378/1991) säännöksiin ja sen mukaiseen lupajärjestelmään. Tulkintavaikeuksien välttämiseksi valiokunta ehdottaa, että lakiehdotusten voimaantulosäännöksiin lisätään siirtymäsäännökset, joiden mukaan tällaisissa tapauksissa sovelletaan julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia ja työttömyysturvalakia niiden nykyisessä muodossa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 §:n ja 4 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan julkisesta työvoimapalvelusta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1295/2002) 3 luvun 7 § ja 4 luvun 1 §:n 2 momentti seuraavasti:

3 luku

Työvoimatoimiston palvelujen perusteet

7 §

(Kuten HE)

4 luku

Työnvälityspalvelut

1 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(1 mom. kuten HE)

Ulkomaalaisen, jonka oikeus ansiotyöhön Suomessa määräytyy 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun ulkomaalaislain (378/1991) mukaan, työnhakijaksi rekisteröintiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. (Uusi 2 mom.)

(3 mom. kuten HE:n 2 mom.)

_______________

2.

Laki

työttömyysturvalain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä tammikuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 8 luvun 1 § seuraavasti:

8 luku

Työmarkkinatuen erityiset työvoimapoliittiset rajoitukset

1 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(1 mom. kuten HE)

Ulkomaalaiseen, jonka oikeus ansiotyöhön Suomessa määräytyy 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun ulkomaalaislain (378/1991) mukaan, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. (Uusi 2 mom.)

(3 mom. kuten HE:n 2 mom.)

_______________

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jukka Gustafsson /sd
 • vpj. Anne Holmlund /kok
 • jäs. Susanna Haapoja /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva Bäckström

​​​​