TYÖ- JA TASA-ARVOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2001 vp

TyVM 4/2001 vp - HE 53/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä toukokuuta 2001 lähettänyt työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 53/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Hannu Hakkola, sosiaali- ja terveysministeriö

opetusneuvos Marita Savola, opetusministeriö

ylitarkastaja Jari Peura, työministeriö

asiamies Tarja Tuominen, Palvelutyönantajat

lakimies Janne Metsämäki, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

koulutuspoliittinen asiamies Heikki Suomalainen, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

hallituksen jäsen Karl-Gustaf Kunnas, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry

Lisäksi valiokunta on saanut Suomen Yrittäjien kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttö-mien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annettua lakia siten, että koulutuspäivärahan saamisen edellytyksenä olevan ansainta-ajan laskennasta poistetaan 15 vuoden tarkastelujakso. Ansainta-aikana otetaan siten huomioon koko aikaisempi työhistoria.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan koulutuspäivärahan turvin omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen lähteneitä on ollut olennaisesti vähemmän kuin tukijärjestelmää valmisteltaessa arvioitiin. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan vähäinen käyttö on johtunut etuuteen liittyvien vaatimusten monimutkaisuudesta sekä tiedotuksen ja tiedonsaannin puutteista. Erityisen ongelmalliseksi on osoittautunut vaatimus, jonka mukaan hakijalta edellytetään 10 vuoden työhistoriaa 15 vuoden tarkastelujakson aikana. Tilanteen arvioidaan jonkin verran paranevan nyt käsiteltävänä olevalla uudistuksella, jolla 15 vuoden tarkastelujakso poistetaan. Jotta omaehtoiseen koulutukseen hakeutuvien määrä olennaisesti lisääntyisi, tulisi kuitenkin myös 10 vuoden työhistoriavaatimusta lieventää. Lisäksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota toimeenpanosta vastaavien viranomaisten koulutukseen ja tiedonsaannissa olevien puutteiden korjaamiseen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työ- ja tasa-arvo-asiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jouni Lehtimäki /kok
 • jäs. Tuula Haatainen /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Risto Kuisma /rem
 • Esa Lahtela /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva  Bäckström