TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2008 vp

TyVM 5/2008 vp - HE 87/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä kesäkuuta 2008 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 87/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Päivi Pekkarinen, sisäasianministeriö

hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää

pääsihteeri, ylitarkastaja Sari Haavisto, etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO

pääsihteeri Sarita Friman-Korpela ja varapuheenjohtaja Väinö Lindberg, romaniasiain neuvottelukunta

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut oikeusministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan vähemmistövaltuutetun tehtävänä on tehdä ja teettää riippumattomia selvityksiä etniseen syrjintään liittyvistä kysymyksistä. Esityksen tarkoituksena on saattaa lainsäädäntö vastaamaan rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta annettua neuvoston direktiiviä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Arto Satonen /kok
 • vpj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Susanna Haapoja /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Sanna Perkiö /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Tarja Tallqvist /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ritva Bäckström

​​​​