TYÖ- JA TASA-ARVOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp

TyVM 9/2001 vp - HE 191/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työllisyyslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työllisyyslain muuttamisesta (HE 191/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

työministeri Tarja Filatov, johtaja Anssi Paasivirta, lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen ja ja neuvotteleva virkamies Osmo Voutilainen, työministeriö

pääsihteeri Seppo Leppänen, talousneuvosto

aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, sisäasiainministeriö

finanssineuvos Helena Tarkka, valtiovarainministeriö

talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö

erityisasiantuntija Lauri Lamminmäki, Suomen Kuntaliitto

apulaisjohtaja Timo Hiltunen, Tiehallinto

apulaisosastopäällikkö Matti Viialainen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

asiamies Mikko Räsänen, Palvelutyönantajat ry

Lisäksi valiokunta on saanut Satakunnan työ- ja elinkeinokeskuksen kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllisyyslakia. Työohjelmasta sekä valtion talousarviossa olevasta määrärahasta myönnettäviin lainoihin, avustuksiin ja korkotukiin liittyvästä lausuntomenettelystä nykymuodossaan ehdotetaan luovuttavaksi. Työllisyystyöohjelma säilytettäisiin ja ohjelman vaatimia menetelmiä kehitettäisiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Valiokunta pitää perusteltuna, että hallinnollisia menettelyjä yksinkertaistetaan luopumalla työohjelmasta sekä lausuntomenettelystä, joka liittyy valtion talousarvion määrärahasta myönnettäviin lainoihin, avustuksiin ja korkotukiin.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan työministeriön on tarkoitus ryhtyä yhdessä muiden ministeriöiden kanssa kehittämään investointien työllisyys- ja aluekehitysvaikutusten arviointia ja hyödyntää näitä arvioita vuosittaisten toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioesitysten laadinnassa. Valiokunta pitää näitä ehdotuksia kannatettavina.

Alueelliset työttömyyserot ovat talouden suhdanteiden vaihteluista huolimatta säilyneet suurina, ja niiden arvioidaan voivan jatkossa jopa kasvaa. Valiokunta pitää julkisia investointeja alueellisten työllisyysongelmien lieventämisessä merkittävinä ja katsoo, ettei lainmuutos saa heikentää julkisten investointien käyttöä alueellisen kehittämisen välineenä.

Valiokunta pitää tärkeänä, että julkinen valta edistää omilla hankinnoillaan myönteistä työllisyyskehitystä ja maan eri alueiden tasapainoista kehitystä sekä pyrkii ajoittamaan hankkeet myös suhdannetilanne huomioon ottaen järkevästi. Valiokunta ehdottaa lakiehdotusta muutettavaksi siten, että julkisten investointien merkitys työllisyys- ja aluepolitiikan sekä suhdannepolitiikan välineenä säilyy.

Valiokunta ehdottaa lakiehdotusta muutettavaksi siten, ettei suhdanne- ja kausivaihteluita koskevaa työllisyyslain 9 § kumota. Sen sijaan valiokunta ehdottaa pykälää muutettavaksi siten, että kausivaihtelujen tasoittaminen poistetaan. Samalla ehdotetaan pykälässä olevaa viittausta selvennettäväksi ja kuntainliitot korvattaviksi kuntayhtymillä.

Lisäksi valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 12 §:ää muutettavaksi siten, että valtionapuja myönnettäessä tulee ottaa huomioon työllisyyden edistämiseen ja tasapainoiseen aluekehitykseen liittyvät näkökohdat.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

työllisyyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetun työllisyyslain (275/1987) 4 (poist.) ja 11 §, sellaisena kuin ne ovat (poist.) laissa 1696/1992 (poist.), sekä

muutetaan 9 ja 12 §, sellaisena kuin niistä on 9 § osaksi laissa 1733/1991, seuraavasti:

9 § (Uusi)

Suhdannevaihtelut

Valtion, kuntien ja kuntayhtymien on huolehdittava siitä, että niiden rahoittamat investoinnit sekä investointien edellyttämä työvoiman käyttö ajoitetaan suhdannevaihteluita tasoittavasti.

12 §

Työllisyys ja valtionavut

Kun valtion talousarviossa olevasta määrärahasta myönnetään lainoja, avustuksia tai korkotukea investointeihin, on otettava huomioon työllisyyden edistämiseen ja tasapainoiseen aluekehitykseen liittyvät näkökohdat.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jouni Lehtimäki /kok
 • jäs. Tuula Haatainen /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk (osittain)
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ritva Bäckström