ULKOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2013 vp

UaVM 8/2013 vp - HE 148/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle asekauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi sopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä lokakuuta 2013 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle asekauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi sopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta (HE 148/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

alivaltiosihteeri Jaakko Laajava, ulkoasiainneuvos Hannu Kyröläinen ja yksikön päällikkö Markku Virri, ulkoasiainministeriö

Viitetieto

Ulkoasiainvaliokunta on käsitellyt tätä asiaa myös asian UTP 6/2010 vp yhteydessä.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi New Yorkissa huhtikuussa 2013 tehdyn asekauppasopimuksen. Suomi allekirjoitti sopimuksen kesäkuussa 2013.

Asekauppasopimus on ensimmäinen tavanomaisten aseiden kauppaa koskeva kansainvälinen sopimus. Sopimuksen tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman tiukat yhteiset kansainväliset vaatimukset, joilla säännellään tavanomaisten aseiden kansainvälistä kauppaa tai parannetaan sen sääntelyä. Sopimuksella pyritään myös torjumaan laitonta asekauppaa. Sopimuksella määrätään aseiden vientiin, tuontiin, kauttakuljetukseen, mukaan lukien uudelleenlastaus, sekä välitykseen liittyvistä asesiirtojen edellytyksistä. Sopimusta sovelletaan kaikkiin tavanomaisiin aseisiin, ampumatarvikkeisiin sekä osiin ja komponentteihin. Sopimus sisältää tavanomaisten aseiden siirtoja koskevat kieltomääräykset. Lisäksi sopimus asettaa kansainväliset vähimmäisvaatimukset kansalliselle vientilupahakemusten arvioinnille. Sopimukseen sisältyy vuosittainen raportointivelvollisuus.

Sopimuksen voimaansaattaminen ei edellytä muutoksia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Suomen voimassa olevan vientivalvontajärjestelmän voidaan katsoa vastaavan nykyisellään asekauppasopimuksen valvontajärjestelmälle asettamia vaatimuksia.

Sopimuksen kansainvälisen voimaantulon edellytyksenä on, että viisikymmentä valtiota ratifioi sopimuksen. Sopimus tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun viideskymmenes ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu tallettajan huostaan. Sopimus ei vielä ole tullut kansainvälisesti voimaan.

Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä ehdotus laiksi sopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta. Sopimuksen voimaansaattamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin sopimus tulee Suomen osalta voimaan. Sopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaista soveltamista koskeva laki ehdotetaan tulevaksi voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Suomi on tallettanut oman sitoutumiskirjansa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan ja

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Timo Soini /ps
 • vpj. Pertti Salolainen /kok
 • jäs. Jouni Backman /sd
 • Jörn Donner /r
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Maria Lohela /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Ben Zyskowicz /kok
 • vjäs. Seppo Kääriäinen /kesk
 • Riitta Myller /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi