VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2014 vp

VaVM 10/2014 vp - HE 106/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä syyskuuta 2014 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 106/2014 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Henna Ritari, valtiovarainministeriö

johtava asiantuntija Helena Hynynen, ylitarkastaja Päivi Verkasalo ja projektipäällikkö Anna Veijola, Verohallinto

Kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL

Työeläkevakuuttajat TELA ry, Keskuskauppakamari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Yrittäjät ry ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

Suomen Pienyrittäjät ry:lle on varattu mahdollisuus lausunnon antamiselle.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annettua lakia sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia.

Yleisen tietoverkon kautta käytettävissä olevaan palvelujärjestelmään lisättäisiin työntekijäliittymä, jonka avulla palvelun käyttäjänä toimiva pientyönantaja voisi antaa järjestelmään tunnistautuneelle työntekijälle tai työ- tai käyttökorvauksen saajalle laissa määriteltyjä palvelussuhteeseen liittyviä tietoja. Työntekijä voisi vastaavasti antaa tietoja palvelua käyttävälle työnantajalle.

Työntekijäliittymän avulla voitaisiin antaa ennakonpidätyksen toimittamiseen, palkan- ja matkakorvausten laskentaan ja työaikoihin liittyviä tietoja. Lisäksi järjestelmän avulla voitaisiin toteuttaa rekisteröidyn omien tietojen tarkastusoikeus.

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia muutettaisiin siten, että Verohallinto voisi salassapitosäännösten estämättä siirtää palvelujärjestelmään palkan sekä työ- ja käyttökorvausten ennakonpidätysten muutosta koskevat tiedot eli muutosverokorttitiedot. Palveluun tunnistautunut työntekijä tai työ- tai käyttökorvauksen saaja voisi antaa palvelujärjestelmässä ennakonpidätyksen toimittamista varten tarvittavat tietonsa palvelun käyttäjänä toimivalle pientyönantajalle.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2014. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muutosta sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuotta 2015 koskevien muutosverokorttien tietoihin.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Pertti Hemmilä /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Johanna Karimäki /vihr
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen