VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2001 vp

VaVM 11/2001 vp - K 8/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan tilintarkastajien kertomus vuodelta 2000

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä toukokuuta 2001 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmisteltavasti käsiteltäväksi eduskunnan tilintarkastajien kertomuksen vuodelta 2000 (K 8/2001 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaostossa.

Asiantuntijat

Hallinto- ja tarkastusjaostossa ovat olleet kuultavina

tilintarkastajien puheenjohtaja Matti Saarinen, hallintojohtaja Kari T. Ahonen ja toimistopäällikkö Pertti J. Rosila, eduskunta

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Vuodelta 2000 annetun eduskunnan tilintarkastajien kertomuksen johdosta valtiovarainvaliokunta toteaa, että tarkastus on toteutettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Vuodelle 2000 vahvistetun talousarvion mukainen menoarvio oli noin 353,9 miljoonaa markkaa, joka alitettiin noin 900 000 markalla. Menojen lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli 36,5 miljoonaa markkaa eli runsaat 11 prosenttia. Kasvu johtui mm. 1.9.2000 toteutetusta kansanedustajien palkkio- ja kulukorvausuudistuksesta. Myös eduskunnan henkilökunnan ja avustajien palkkamenoissa oli kasvua, mikä johtui avustajien muuttumisesta kokoaikaisiksi; kustannusvaikutus kohdistui vuonna 2000 ensimmäisen kerran koko vuodelle.

Eduskunnan tilintarkastajat eivät ole kertomuksessaan havainneet huomauttamista eduskunnan vuoden 2000 tilinpäätökseen, kirjanpitoon eikä hallintoon nähden.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta päättää lähettää eduskunnan tilintarkastajien kertomuksen vuodelta 2000 sekä sen johdosta annetun mietinnön kansliatoimikunnalle tiedoksi ja niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin ne antavat aihetta.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Matti Huutola /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Ola Rosendahl /r
 • Kari Uotila /vas
 • vjäs. Liisa Hyssälä /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Jussi Ranta /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja