VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2001 vp

VaVM 16/2001 vp - HE 97/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja ennakkoperintälain 23 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja ennakkoperintälain 23 §:n muuttamisesta (HE 97/2001 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Kirsi Seppälä, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Erkki Laanterä, Verohallitus

johtaja Tero Honkavaara, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto

lainopillinen asiamies Anna Lundén, Suomen Yrittäjät ry

puheenjohtaja Jarmo Leppiniemi, Osakesäästäjien Keskusliitto

lakiasiainjohtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry

Keskuskauppakamari on antanut asiasta kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia ja ennakkoperintälakia. Suurille, lähinnä työsuhdeoptioista ja luovutusvoitoista kertyville luonnollisten henkilöiden jäännösveroille määrättävää korkoa korotettaisiin ennakkoperinnän tehostamiseksi. Korko ehdotetaan nostettavaksi yhteisökoron tasolle eli nykyisellä viitekorolla kahdesta prosentista kuuteen prosenttiin. Muutos koskisi jäännösveroja siltä osin kuin ne ylittävät 10 000 euroa. Muutoksen jälkeen työsuhdeoptiotuloille ei enää voitaisi määrätä ennakkoa ennakonkannossa, vaan ne olisivat ainoastaan ennakonpidätyksen alaisia.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Verotusmenettelystä annetun lain muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2001 toimitettavassa verotuksessa. Ennakkoperintälain muutosta sovellettaisiin heti lain voimaantulon jälkeen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 talousarvioesitykseen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan lopullisen veron määrä voi olla vaikeasti laskettavissa ja arvioitavissa, sillä osakkeiden hankintahinnan laskeminen on verolainsäädännön monimutkaisuuden vuoksi usein hankalaa. Kun jäännösveron korko nousee, on tärkeää, että verovelvollinen pystyy selvittämään lopullisen veron määrän ja tarvittaessa täydentämään maksamaansa ennakkoa. Valiokunta toteaa, että verohallinnon tulee tiedottaa tehokkaasti tulevasta korkomuutoksesta. Verojen määrän ennustettavuuteen ja siihen liittyviin verovelvollista koskeviin oikeusturvakysymyksiin on muutoinkin kiinnitettävä riittävästi huomiota. Tarvittaessa tulee ottaa myös huomioon verotusmenettelylain 26 §:ssä säädetty mahdollisuus huojentaa korkoseuraamuksia.

Verovelvolliselta peritään jäännösveron korkoa tai yhteisökorkoa myös silloin, kun verotusta oikaistaan tai sitä muutetaan veronsaajien vaatimuksesta verovelvollisen vahingoksi, vaikka verovelvollinen olisi täyttänyt ilmoittamisvelvollisuutensa. Menettely voi joissakin tapauksissa olla verovelvollisen kannalta epäoikeudenmukainen. Valiokunta pitää tärkeänä, että mahdolliset verotusmenettelyssä ilmenevät epäkohdat korjataan ensi tilassa, kuitenkin viimeistään siinä vaiheessa, kun verotuksessa käytettävien korkojen uudistamistarvetta selvitetään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Maria Kaisa Aula /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Matti Huutola /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk (osittain)
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Sakari Smeds /kd
 • Irja Tulonen /kok
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Kari Kantalainen /kok
 • Riitta Korhonen /kok (osittain)
 • Hannes Manninen /kesk (osittain)
 • Iivo Polvi /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk

Valiokunnan sihteereinä jaostokäsittelyssä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Marjo Hakkila

valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko

Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​