VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2014 vp

VaVM 19/2014 vp - HE 157/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä syyskuuta 2014 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 157/2014 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgren, valtiovarainministeriö

johtava veroasiantuntija Annemari Viinikka, Verohallinto

Kirjallisen lausunnon on antanut

 • Finanssialan Keskusliitto.

Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia muutettavaksi siten, että kotimaista eläkelaitosta vastaavan ulkomaisen yhteisön Suomesta saaman osinkotulon kokonaismäärästä vähennettäisiin osuus elinkeinoverolain mukaisesta menosta, jonka kotimaiset eläkelaitokset voivat vähentää muun muassa eläkesitoumustensa takia. Ulkomainen yhteisö voisi vähentää menosta osuuden, joka vastaa Suomesta saadun osingon osuutta osingon saajan liikevaihdosta. Vähennysoikeutta sovellettaisiin vain sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista saatuun osinkoon. Vakuutuslaitokset voivat elinkeinoverolain nojalla vähentää lakisääteiset siirrot korvaus- ja vakuutusmaksuvastuuseen sekä eläkesäätiöt ja niihin rinnastettavat eläkelaitokset niiden eläkesitoumuksista ja muista sellaisista sitoumuksista johtuvan vastuun peittämiseen tarvittavat vakuutusteknisten perusteiden mukaan lasketut määrät. Muutos tehtäisiin, jotta Suomen lainsäädäntö vastaisi Euroopan unionin oikeutta.

Ehdotetun vähennyksen saaminen edellyttäisi, että osingon saajana olevalla yhteisöllä on kotipaikka Euroopan talousalueella. Mikäli tämä edellytys ei täyttyisi, vähennyksen saaminen edellyttäisi, että osingon saaja omistaa osinkoa maksavan yhteisön osakepääomasta välittömästi alle kymmenen prosenttia, Suomen ja osingon saajan kotivaltion välillä on sopimus tietojenvaihdosta veroasioissa ja osingon saajan kotivaltiosta saadaan riittävät tiedot verotuksen toimittamiseksi. Lisäksi osingon saajan olisi esitettävä Verohallinnolle selvitys vähennyksen määrästä ja perusteista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015, ja sitä sovellettaisiin tuloon, joka saadaan 1 päivänä tammikuuta 2015 tai sen jälkeen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Pertti Hemmilä /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Mats Nylund /r
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Riitta Myller /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​