VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2003 vp

VaVM 2/2003 vp - K 5/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2002

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä toukokuuta 2003 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuonna 2002 (K 5/2003 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja tarkastusjaostossa.

Asiantuntijat

Hallinto- ja tarkastusjaostossa ovat olleet kuultavina

tilintarkastajien puheenjohtaja Matti Saarinen, hallintojohtaja Kari T. Ahonen ja toimistopäällikkö Pertti J. Rosila, eduskunta

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2002 johdosta valtiovarainvaliokunta toteaa, että tarkastus on toteutettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Vuodelle 2002 vahvistetun talousarvion mukainen menoarvio oli ilman Valtiontalouden tarkastusvirastoa noin 83,5 miljoonaa euroa, joka alitettiin vajaalla 3,7 miljoonalla eurolla. Menojen loppusumma tilinpäätöksen mukaan oli siten yhteensä 79,8 miljoonaa euroa, missä kasvua edelliseen vuoteen nähden oli noin 11 prosenttia sisältäen lisärakennuksen investointikustannukset. Käyttömenoissa kasvu oli 6,5 prosenttia, mikä johtui pääosin kasvaneista henkilöstö- (11,6 prosenttia) ja tietotekniikkamenoista (9,4 prosenttia).

Eduskunnan lisärakennuksen investointimenot on budjetoitu vuosille 2000—2003. Vuoden 2002 aikana rakentamiseen käytettiin edellisten vuosien siirtomäärärahoja. Valtiontalouden kannalta lisärakennuksen etupainotteinen budjettirahoitus on valtiovarainvaliokunnankin mielestä ollut onnistunut ratkaisu yleisen taloustilanteen heikentyessä. Lisäksi suhdannetilanne on ollut rakentamisen kannalta suosiollinen; rakentamisen runsaan 41 miljoonan euron kustannusarvio ei saadun selvityksen mukaan ylittyne tehdyistä lisätöistä huolimatta.

Eduskunnan tilintarkastajat eivät ole kertomuksessaan havainneet huomauttamista eduskunnan vuoden 2002 tilinpäätökseen, kirjanpitoon eikä hallintoon nähden.

Päätösehdotus

Edellä olevan perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta päättää lähettää eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2002 sekä sen johdosta annetun mietinnön kansliatoimikunnalle tiedoksi ja niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin ne antavat aihetta.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • jäs. Eva Biaudet /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Markku Koski /kesk
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Kari Uotila /vas
 • vjäs. Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja