VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 26/2006 vp

VaVM 26/2006 vp - HE 190/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 190/2006 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen, valtiovarainministeriö

neuvonantaja Veli-Matti Mattila, Suomen Pankki

erityisasiantuntija Annika Suorto, Suomen Kuntaliitto

ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Akava ry, kauppa- ja teollisuusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ovat antaneet asiassa kirjallisen lausuntonsa

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain voimassaoloaikaa jatkettavaksi kolmella vuodella eli vuoden 2009 loppuun. Lain sisältöön ehdotetaan lisäksi vähäisiä tarkennuksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Koski /kesk
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Arto Bryggare /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Maija Perho /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

​​​​