VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 29/2009 vp

VaVM 29/2009 vp - HE 200/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä lokakuuta 2009 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 200/2009 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

finanssineuvos Antero Toivainen, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Sari Wulff, Verohallitus

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Keskuskauppakamari, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Yrittäjät ry ja Veronmaksajain Keskusliitto ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi kaksi Alankomaiden kanssa Aruban osalta tehtyä tuloverotusta koskevaa sopimusta. Sopimukset koskevat verotietojen vaihtamista ja Suomen ja Aruban välisten taloussuhteiden edistämistä.

Verotietojen vaihtamista koskeva sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle tietojenvaihtoa koskevalle mallisopimukselle. Sopimuksissa on määräyksiä verotietojen vaihtamisesta ja Arubasta saadun tulon vapauttamisesta verosta Suomessa.

Sopimukset liittyvät OECD:n hankkeeseen, jolla on tarkoitus taistella haitallista verokilpailua vastaan.

Sopimukset tulevat voimaan sen toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen niiden kansallisten toimien suorittamisesta, joita niiden lainsäädäntö sopimusten voimaantulemiseksi edellyttää.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimusten kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetut sopimukset ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Mika Lintilä /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Esko Ahonen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Heli Paasio /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen

​​​​