VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 36/2010 vp

VaVM 36/2010 vp - HE 124/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä syyskuuta 2010 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 124/2010 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Tiina Maisala, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Soili Sinisalo, Verohallinto

johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

johtaja Anna Lundén, Suomen Yrittäjät ry

lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry

, erikoistutkija Tuomas Kosonen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry ja Keskuskauppakamari ilmoittivat, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutettavaksi siten, että alennetun 9 prosentin arvonlisäverokannan soveltamista parturi- ja kampaamopalveluihin sekä pieniin korjauspalveluihin jatkettaisiin vuoden 2011 loppuun. Pieniin korjauspalveluihin luettaisiin polkupyörien, kenkien ja nahkatavaroiden sekä vaatteiden ja liinavaatteiden korjauspalvelut.

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Kokeilun jatkoa on perusteltu sillä, ettei juuri nyt ole tarkoituksenmukaista tehdä erillisratkaisua alennetun verokannan soveltamisesta kokeiluun osallistuvilla työvaltaisilla erityisaloilla. Tarkastelu on tarkoitus tehdä tulevan laajemman veropoliittisen linjanvedon yhteydessä. Valiokunta pitää tätä perusteltuna.

Tarkastelun myöhentäminen on perusteltua myös siitä syystä, että tuolloin käytössä on todennäköisesti tutkimuksellista tietoa kokeilun vaikutuksista.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa saadun selvityksen mukaan näyttäisi esimerkiksi siltä, että veronalennuksesta on mennyt hintoihin noin puolet. Alennuksilla ei löydetty vaikutuksia myökään palvelujen kysyntään, yritysten palkkasummiin tai työllisyyteen koealoilla. Kokeilun verotulomenetykset ovat vastaavasti noin 4 milj. euroa kuukaudessa. Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa (VATT) tehdyn tutkimuksen alustavien tulosten mukaan veronalennus ei vaikuta tehokkaalta tavalta ohjata ihmisten käyttäytymistä kokeilussa mukana olleilla aloilla [Työvoimavaltaisten palvelujen alv-kokeilun vaikutusarviointi (Tuomas Kosonen, VATT).] . Näistä keskeisin on parturikampaamoala.

Valiokunta toteaa kuitenkin, että asian arviointiin liittyy välittömien hinta-, työllisyys- ym. vaikutusten lisäksi myös esimerkiksi vaikutus harmaaseen talouteen. Johtopäätökset tulee tehdä aikanaan myös näiden eri tekijöiden valossa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Matti Ahde /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Pia Viitanen /sd (osittain)
 • vjäs. Lauri Kähkönen /sd (osittain)
 • Kimmo Sasi /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen