VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 38/2006 vp

VaVM 38/2006 vp - HE 246/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä marraskuuta 2006 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 246/2006 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Helena Ikonen, valtiovarainministeriö

tulliveropäällikkö Marko Koski, Tullihallitus

ylitarkastaja Arja Meijer, Verohallitus

yksikönpäällikkö Markku Kärkkäinen, Ajoneuvohallintokeskus AKE

johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto

johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

erityisasiantuntija Annika Suorto, Suomen Kuntaliitto

veroasiantuntija Leena Romppainen, Suomen Yrittäjät ry

lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista. Lakia sovellettaisiin hakemuksesta annettaviin verohallinnon, Tullihallituksen ja Ajoneuvohallintokeskuksen päätöksiin, jotka sisältävät verotusta koskevan sitovan ennakkoratkaisun tai ennakkotiedon. Laki antaisi mahdollisuuden periä päätöksistä omakustannusarvoa pienemmän maksun, mikä vastaa nykyistä käytäntöä. Maksujen suuruus vahvistettaisiin asetuksella.

Ajoneuvoverolaissa ja polttoainemaksusta annetussa laissa oleva lakiviittaus ehdotetaan muutettavaksi viittaukseksi tässä esityksessä tarkoitettuun uuteen lakiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi erillislaki, joka koskisi verohallinnon, Tullihallituksen ja Ajoneuvokeskuksen käsittelemistä ennakkotiedoista ja -ratkaisuista perittäviä maksuja.

Tarve erityissääntelyyn johtuu näiden päätösten erityisluonteesta. Valtion maksuperustelain lähtökohtana olevaa hinnoittelua omakustannusarvoon ei ole voitu noudattaa käytännössä, vaan päätöksistä perityt maksut ovat yleensä alle omakustannusarvon. Hallituksen esityksessä on todettu lisäksi, ettei omakustannusarvon mukaista maksua voida pitää myöskään aina oikeana tai ainoana perusteena. Päätösten luonne yleensäkin aitoina julkisoikeudellisina suoritteina on kyseenalaistettu. Erillislaissa nämä näkökohdat voidaan ottaa huomioon riittävässä määrin. Varsinaiset päätös- ja käsittelymaksut on tarkoitus vahvistaa erikseen ministeriön asetuksella, kuten nykyisin.

Valiokunta pitää esitystä hyvänä ja nykyisiä maksuperusteita selkiinnyttävänä. Päätösmaksun perusteena olisi edelleen omakustannusarvo, mutta laissa säädettäisiin avoimesti ne perusteet, joilla sitä voitaisiin alentaa, porrastaa tai tarpeen vaatiessa huojentaa. Alentavina tekijöinä voitaisiin ottaa huomioon mm. se, että päätös on merkittävä lain soveltamisen kannalta tai tärkeä verotuskäytännön yhtenäisyydelle. Eräs alennusperuste voisi olla esimerkiksi se, että päätös koskee veron suorittamista toisen puolesta, kuten työnantajana. Päätösmaksun porrastuksen perusteena olisi puolestaan asian valmisteluun tarvittava keskimääräinen työmäärä ja hakijaryhmän verotuksellinen asema.

Lakiesityksen lähtökohtana on ollut kaiken kaikkiaan se, että maksuperusteet vastaisivat nykyisin sovellettavaa käytäntöä, joka on osoittautunut pääosin toimivaksi. Ehdotetut maksuperusteet ovat valiokunnan mielestä käytännön kannalta kattavia ja riittävän joustavia. Esitys antaa siten mahdollisuuden ottaa maksujen määrässä huomioon niin hakijoiden asemaan kuin päätösten laatuun liittyvät tekijät.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Koski /kesk
 • vpj. Matti Ahde /sd
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd (osittain)
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • vjäs. Mikko Kuoppa /vas
 • Pia Viitanen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen