VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 40/2014 vp

VaVM 40/2014 vp - HE 301/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä joulukuuta 2014 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta (HE 301/2014 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valiokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Kalle Hirvonen ja johtava asiantuntija Mia Keskinen, Verohallinto

toimitusjohtaja Sari Lounasmeri, Pörssisäätiö

toimitusjohtaja Marika af Enehjelm, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry (FVCA)

laskentatoimen asiantuntija Mikael Kronholm, Työeläkevakuuttajat TELA ry

Kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • Finanssialan Keskusliitto.

Suomen Pankki, Keskuskauppakamari, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry sekä Veronmaksajain Keskusliitto ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Amerikan yhdysvaltojen hallituksen kanssa verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi tehdyn sopimuksen.

Sopimus edellyttää, että Suomi toimittaa Yhdysvaltoihin siellä verotuksellisen asuinpaikan omaavien henkilöiden tulo- ja varallisuustietoja. Sopimuksen mukaan Suomen on velvoitettava suomalaiset finanssilaitokset selvittämään asiakkaistaan Yhdysvalloissa asuvat henkilöt ja toimittamaan heidän tuloja ja varallisuutta koskevat tietonsa Verohallinnolle, joka lähettää ne edelleen Yhdysvaltoihin.

Sopimus tulee voimaan, kun Suomi ilmoittaa Yhdysvalloille täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Sopimuksen voimaantulo ei edellytä Yhdysvalloilta lainsäädäntötoimia.

Esitys sisältää lakiehdotuksen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan lisäksi verotusmenettelystä annettua lakia muutettavaksi siten, että suomalaiset finanssilaitokset velvoitetaan antamaan Verohallinnolle sopimuksessa tarkoitetut tiedot sopimuksessa tarkoitetulla tavalla sekä noudattamaan eräitä muita sopimuksen määräyksiä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Valiokunta huomauttaa kuitenkin sopimuksen suomen- ja ruotsinkielisissä versioissa olevista käännösvirheistä (erityisesti 4 artiklan 1 kappale), jotka tulee tarkistaa ja korjata ennen kuin sopimus julkaistaan säädöskokoelman sopimussarjassa.

Valtiosopimus

Esitys sisältää Yhdysvaltojen FATCA-säännöstön Foreign Account Tax Compliance Act, Ulkomaisia tilejä koskeva verosäännösten noudattamislaki pohjalta laaditun valtiosopimuksen Suomen ja Yhdysvaltojen välillä. Sopimus tulee voimaan, kun Suomi ilmoittaa Yhdysvalloille täyttäneensä sen voimaantulon edellyttämät toimet.

FATCA-säännöstön yleisenä tarkoituksena on estää Yhdysvalloissa asuvien verovelvollisten kansainvälistä veropakoa. Sääntely kohdistuu ulkomaalaisiin finanssilaitoksiin, joiden tulee sitoutua automaattiseen tietojenvaihtoon Yhdysvaltojen veroviranomaisen kanssa. Muutoin lähes kaikkiin niiden Yhdysvalloista saamiin suorituksiin kohdistetaan 30 prosentin suuruinen sanktioluontoinen lähdevero.

Käsiteltävänä oleva sopimus ja siihen liittyvät lakiehdotukset takaavat, että täällä olevia finanssilaitoksia pidetään FATCA-lainsäädäntöä noudattavina. Sopimus on siis käytännössä välttämätön finanssilaitosten toiminnalle, vaikka se lisää merkittävästi niiden selvitys- ja ilmoitusvelvollisuutta. Menettelyä yksinkertaistaa kuitenkin sopimuksessa valittu tiedonantomalli. Siinä finanssilaitos ilmoittaa tiedot Verohallinnolle, joka välittää ne edelleen Yhdysvaltain veroviranomaisille. Lisäksi Verohallinto on valmistellut sopimuksen voimaantulon edellyttämiä toimia yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Näin menettelystä pyritään saamaan tehokas myös toimijoiden kannalta.

Sopimus on tietojenvaihtoa koskevalta osin vastavuoroinen ja hyödyttää siten myös Suomea. Kumpikin valtio tulee siis saamaan niissä olevilta finanssilaitoksilta vuosittain automaattisesti sopimuksessa määritellyt tilitiedot toisessa valtiossa asuvien tuloista ja varallisuudesta. Tiedot koskevat kunkin raportoitavan tilin osalta nimi- ja muiden tunnistetietojen lisäksi mm. saatuja korko- ja osinkotuloja, myyntivoittoja ja muita tuloja. Ensimmäisiä tietoja on tarkoitus vaihtaa jo verovuodelta 2014.

Valiokunta puoltaa sopimuksen hyväksymistä edellä esitetyillä perusteilla. — Todettakoon lisäksi, että Yhdysvallat on tehnyt vastaavanlaisia sopimuksia yli 100 valtion tai oikeusalueen kanssa. Niiden joukossa ovat mm. kaikki EU-maat Kreikkaa lukuun ottamatta sekä Kiina ja Intia. FATCA-sopimus on ollut myös mallina OECD:n yhteiselle automaattiselle tietojenvaihdon mallille sekä EU:n virka-apudirektiivin muutosehdotukselle, joita on kuvattu tarkemmin hallituksen esityksessä. Niihin pohjautuvan laajan automaattisen tietojenvaihdon on tarkoitus alkaa vuonna 2017.

Sopimus on kaikkiaan osa viimeaikaista merkittävää kehitystä, jonka tarkoituksena on edistää automaattista tietojenvaihtoa kansainvälisen veronkierron ja veropaon estämiseksi. Jatkossa myös Suomen Verohallinto tulee saamaan lisääntyvästi automaattiseen tietojenvaihtoon perustuvia tietoja täällä asuvien henkilöiden ulkomaisista sijoituksista ja rahan liikkeistä.

Sopimuskäännös

Perustuslakivaliokunta on todennut, että kansainvälinen sopimus tulee voimaan Suomessa sopimuksessa mainituilla todistusvoimaisilla kielillä, tässä tapauksessa englannin kielellä. Hallituksen esityksessä olevat sopimuksen suomen- ja ruotsinkieliset käännökset ovat siten eduskunnan hyväksymis- ja voimaansaattamispäätöksen kannalta oikeudellisesti merkityksettömiä (PeVL 56/2006 vp). Käännösvirheet on kuitenkin syytä korjata ja käännös tarkistaa vielä kauttaaltaan käsiteltävänä olevan sopimuksen tärkeän merkityksen vuoksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2015

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Timo Kalli /kesk (osittain)
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Mats Nylund /r
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk (osittain)
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok (osittain)
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Ville Vähämäki /ps
 • vjäs. Johanna Karimäki /vihr
 • Antti Rantakangas /kesk (osittain)
 • Eero Reijonen /kesk (osittain)
 • Janne Sankelo /kok (osittain)
 • Harry Wallin /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen