VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2013 vp

VaVM 8/2013 vp - HE 45/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä toukokuuta 2013 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 §:n muuttamisesta (HE 45/2013 vp).

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa.

Asiantuntijat

Verojaostossa ovat olleet kuultavina

finanssineuvos Elina Pylkkänen, valtiovarainministeriö

ylitarkastaja Jyrki Einiö, Verohallinto

veroasiantuntija Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto

Kirjallisen lausunnon on antanut Kansaneläkelaitos. Kirkkohallitus ilmoitti, ettei sillä ole huomauttamista asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että kaikkien verontilityslain mukaan tilitettävien verojen kertymisjaksot vastaisivat verotililaissa tarkoitettujen verojen kertymisjaksoa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Pentti Kettunen /ps
 • jäs. Timo Kalli /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kari Uotila /vas
 • vjäs. Esko Kurvinen /kok
 • Mats Nylund /r
 • Sirpa Paatero /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Lenita Toivakka /kok

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyssä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen