YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2008 vp

YmVM 10/2008 vp - HE 143/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä syyskuuta 2008 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta (HE 143/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Jorma Pietiläinen, ympäristöministeriö

rahoituspäällikkö Markku Aho, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Lisäksi valiokunta on saanut Suomen Kiinteistöliitto ry:n kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamista.

Asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain mukaan asunto-osakeyhtiötalon rakentamista tai perusparantamista varten myönnetyn korkotukilainan suuruus on enintään 40 prosenttia hankkeen kustannuksista. Esityksessä ehdotetaan, että jos perusparantamisen yhteydessä tehtävillä toimenpiteillä parannetaan myös asunto-osakeyhtiötalon energiataloutta, vähennetään energiankäytöstä aiheutuvia päästöjä tai otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä, korkotukilainan enimmäisosuus on 50 prosenttia.

Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi hankkeen rahoitusta koskeva kilpailuttamissäännös.

Valtion asuntorahaston tehtävät ovat vuoden 2008 alusta siirtyneet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle. Lakeihin tehdään tästä johtuvat toimivaltaisen viranomaisen nimeä koskevat muutokset. Ympäristöministeriön määräystenantovalta näissä asioissa poistetaan. Tarvittavat ohjeet antaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Heikentyneen suhdannetilanteen seurauksena suomalaisten luottolaitosten jälleenrahoituksen kustannukset ovat nousseet selvästi ja marginaalikorot ovat nousseet. Luottolaitosten halua osallistua korkotukilainojenkin tarjouskilpailuun vähentää paitsi jälleenrahoituksen korkoriski, myös korkotukilainojen matala tuotto suhteessa niistä aiheutuvaan työmäärään. Tässä vaikeassa rahoitusmarkkinatilanteessa on tärkeää hyödyntää markkinoilta saatava mahdollisimman edullinen rahoitus tehostamalla korkotukilainojen kilpailuttamista siten kuin hallituksen esityksessä ehdotetaan.

Valiokunta pitää ilmastopoliittisista syistä hyvin perusteltuna myös ehdotusta nostaa asunto-osakeyhtiötalon rakentamista tai perusparantamista varten myönnetyn korkotukilainan suuruus 40 prosentista 50 prosenttiin silloin, kun toimenpiteillä parannetaan talon energiataloutta, vähennetään energiankäytöstä aiheutuvia päästöjä tai otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä. Tukiehtojen parantaminen kannustaa taloyhtiöitä energiaa säästävien perusparannustoimenpiteiden toteuttamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Esitys perustuu hallituksen asuntopoliittiseen toimenpideohjelmaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Pentti Tiusanen /vas
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sanna Perkiö /kok
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Pauliina Viitamies /sd
 • vjäs. Anne Kalmari /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos

​​​​