YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2014 vp

YmVM 14/2014 vp - HE 214/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä marraskuuta 2014 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n muuttamisesta (HE 214/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

ylitarkastaja Jorma Pietiläinen, ympäristöministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Finanssialan Keskusliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan asuntosäästöpalkkiolakia muutettavaksi siten, että säästösopimuksen teon yläikärajaa nostetaan 39 vuoteen. Voimassa olevan lain mukaan asuntosäästötallettajaksi voi ryhtyä henkilö, joka ennen tallettamisen aloittamista on täyttänyt 18 vuotta mutta ei 31 vuotta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Valiokunta katsoo, että ensiasunnon hankkijoiden asemaa asuntomarkkinoilla on edelleen tarkoituksenmukaista tukea. Asuntosäästöpalkkiojärjestelmän vuonna 2009 uudistettujen ehtojen kehittäminen on siten tarpeen, jotta järjestelmä säilyy kiinnostavana. Asuntosäästötallettajan ikärajan nostaminen hallituksen esityksessä tarkoitetulla tavoin on kannatettava muutos.

Valiokunta pitää tärkeänä, että järjestelmän toimivuutta seurataan ja esimerkiksi asetuksella säädettäviä korkotukilainojen enimmäismääriä jatkossakin tarvittaessa nostetaan asuntosäästäjien reaalisen aseman säilyttämiseksi samalla tasolla mahdollisesta hintatason noususta riippumatta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • jäs. Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Timo Heinonen /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Martti Mölsä /ps
 • Sari Palm /kd
 • Juha Väätäinen /ps
 • vjäs. Mika Raatikainen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos

​​​​