YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2014 vp

YmVM 15/2014 vp - HE 280/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä joulukuuta 2014 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 280/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi, ympäristöministeriö

yli-insinööri Heikki Viitala, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

johtaja Antti Koponen, Rakennusteollisuus RT ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • Rakennustarkastusyhdistys RTY ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia. CE-merkittyjen rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Esityksessä ehdotetaan myös muiden rakennustuotteiden markkinavalvonta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtäväksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muutettuna seuraavin huomautuksin.

Pakollinen CE-merkintä koskee noin neljää viidesosaa rakennustuotteista. Lakiehdotuksella säädetään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtäväksi myös CE-merkitsemättömien tuotteiden markkinavalvonta, mikä on kuluttajansuojanäkökulmasta perusteltua. Uudet tehtävät tukevat Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla jo olevaa toimivaltaa ja tehtäväkokonaisuutta. On tärkeää, että markkinavalvontaviranomaisella on riittävä toimivalta ja resurssit tehtävien hoitamiseen.

Yksityiskohtaiset perustelut

182 §. Uhkasakko ja teettämisuhka.

Valiokunta on poistanut 182 §:n 1 momenttia koskevan muutosehdotuksen tarpeettomana, sillä tarkoitettu toimivalta on jo sisällytetty lakiin lailla 682/2014.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 181 § (poist.), sellaisena kuin se on laissa 955/2012, ja

lisätään lakiin uusi 190 a § seuraavasti:

181 §

(Kuten HE)

182 §

(Poist.)

190 a §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • jäs. Tarja Filatov /sd
 • Timo Heinonen /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Martti Mölsä /ps
 • Sari Palm /kd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Juha Väätäinen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos

​​​​