YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2014 vp

YmVM 17/2014 vp - HE 282/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä joulukuuta 2014 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä (HE 282/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Erja Werdi, hallitussihteeri Minna Välimäki ja yli-insinööri Katja Outinen, ympäristöministeriö

johtaja Pekka Ripatti, Energiavirasto

asiamies Reijo S. Lehtinen, Rakennusteollisuus RT ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • työ- ja elinkeinoministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä.

Lailla pantaisiin kansallisesti täytäntöön uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin säännöksiä.

Laissa säädettäisiin Energiaviraston tehtäväksi hyväksyä hakemuksesta biomassa-, lämpöpumppu-, aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmien sekä matalalta geotermistä lämpöä ottavien järjestelmien asentajille lisäkoulutusta järjestävä kouluttaja. Koulutus on luonteeltaan vapaaehtoista ammatillista lisäkoulutusta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Valiokunta katsoo, että lakiehdotus selkeyttää uusiutuvan energian edistämistä koskevaan direktiiviin sisältyvää sääntelyä, kun laissa nimetään direktiivissä tarkoitetuksi hallintoviranomaiseksi Energiavirasto. Energiaviraston nimeäminen on kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista, sillä se huolehtii jo nykyisin useista direktiiviin liittyvistä tehtävistä.

Yksityiskohtaiset perustelut

8 §. Muutoksenhaku.

Valiokunta on tehnyt pykälään teknisen korjauksen lisäämällä siihen viittauksen 3 §:n ohella myös 4 §:ään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 8 § muutettuna seuraavasti:

8 §

Muutoksenhaku

Edellä 3 ja 4 §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua Energiavirastolta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Rakel Hiltunen /sd
 • jäs. Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Timo Heinonen /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Martti Mölsä /ps
 • Sari Palm /kd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Juha Väätäinen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Ekroos