YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2002 vp

YmVM 3/2002 vp - HE 5/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajoitusten muutoksen ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi viimeksi mainitun muutoksen voimaansaattamisesta sekä laiksi merilain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä helmikuuta 2002 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajoitusten muutoksen ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi viimeksi mainitun muutoksen voimaansaattamisesta sekä laiksi merilain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta (HE 5/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Lolan Eriksson, liikenne- ja viestintäministeriö

pääsihteeri Merja Huhtala, ympäristöministeriö

yli-insinööri Kalervo Jolma, Suomen ympäristökeskus SYKE

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet Suomen Varustamoyhdistys, Ålands Redarförening r.f. ja Rahtialusyhdistys r.y.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajoitusten muutoksen ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen ja lain viimeksi mainitun muutoksen voimaansaattamisesta sekä lain merilain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n oikeudellinen komitea on 82. istunnossaan 18 päivänä lokakuuta 2000 hyväksynyt yksimielisesti edellä mainittuihin yleissopimuksiin sisältyvien vastuurajojen korotukset. Päätöksen mukaan vastuurajoja korotetaan 50,37 prosentilla. Päätös perustuu yleissopimuksiin sisältyvään vastuurajojen korotusta koskevaan nopeutettuun menettelyyn, joka muun muassa sisältää tehtyjä muutoksia koskevan niin sanotun hiljaisen hyväksymismenettelyn. Tämän menettelyn mukaan yleissopimusten sopimuspuolten tulee ennen 1 päivää toukokuuta 2002 ilmoittaa IMO:lle, jos ne eivät voi hyväksyä tehtyjä muutoksia. Mikäli neljäsosa sopimuspuolista vastustaa muutoksia, ne eivät tule voimaan. Muussa tapauksessa muutokset tulevat automaattisesti voimaan kaikkia sopimuspuolia sitovina 1 päivänä marraskuuta 2003.

Koska muutosten kansainvälinen voimaantulo vahvistuu vasta 1 päivän toukokuuta 2002 jälkeen, ehdotetaan, että lait tulevat voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Voimaantulo tapahtuisi samana päivänä kuin yleissopimusten muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan eli 1 päivänä marraskuuta 2003.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta puoltaa öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen vastuurajojen korottamista koskevien kansainvälisten sopimusmääräysten muutosten samoin kuin muutosten voimaansaattamista koskevien lakiehdotusten hyväksymistä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Lontoossa 18 päivänä lokakuuta 2000 Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä hyväksytyn:

1) öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajoitusten muutoksen ja

2) öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen, sekä

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pentti Tiusanen /vas
 • vpj. Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • jäs. Eva Biaudet /r
 • Mikko Elo /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jari Leppä /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • vjäs. Janina Andersson /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Salme Kandolin