YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2007 vp

YmVM 4/2007 vp - HE 141/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Suomen ja Bulgarian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2007 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Suomen ja Bulgarian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 141/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

neuvotteleva virkamies Kristiina Isokallio, ympäristöministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Sofiassa joulukuussa 2006 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Bulgarian tasavallan hallituksen välisen puitesopimuksen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta.

Sopimuksen tarkoituksena on yhteisesti toteutettavilla hankkeilla vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä sopimuspuolten välillä luovuttaa ja hankkia päästövähennyksiä ja sallittuja päästömääräyksiköitä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesti.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että niiden valtiosääntöjen mukaiset voimaantulon edellytykset on täytetty. Esitykseen sisältyvä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa puitesopimuksen ja lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Kioton pöytäkirjan mukaisten mekanismien kuten yhteistoteutuksen käytöllä suunnataan päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia oman maan sijasta kokonaisuuden kannalta edullisimpiin kohteisiin tukien samalla kestävää kehitystä maassa, jossa hanke toteutetaan. Yhteistoteutusta koskeva sopimus on aikaisemmin tehty vain Viron kanssa, minkä lisäksi aiesopimuksia on tehty Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Unkarin ja Ukrainan kanssa. Valiokunta tukee yhteistoteutuksen hyödyntämistä Kioton pöytäkirjan velvoitteiden edistämiseksi korostaen, että hankemekanismeilla tuetun kehityksen tulee olla mahdollisimman kestävää ja päästövähennyspotentiaaliltaan tehokasta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Sofiassa 15 päivänä joulukuuta 2006 Suomen tasavallan hallituksen ja Bulgarian tasavallan hallituksen välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta tehdyn puitesopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Susanna Huovinen /sd
 • vpj. Pentti Tiusanen /vas
 • jäs. Christina Gestrin /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Petteri Orpo /kok
 • Sanna Perkiö /kok
 • Tanja Saarela /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Henna Virkkunen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marja  Ekroos

​​​​