HE 100/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vapaarahoitteiseksi asumisoikeusjärjestelmäksi ja asumisoikeusjärjestelmän muuksi kehittämiseksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.2003

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
127/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.2003

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
128/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki aravalain 15 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.2003

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
129/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.2003

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
130/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

2. Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

3. Laki aravalain 15 b §:n muuttamisesta

4. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Heiskanen-Frösen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.09.2002 Päättynyt PTK 88/2002
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 20/2002 vp
Valmistunut

05.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 159/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.12.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2002 Päättynyt PTK 160/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.2002 Päättynyt PTK 165/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 26 b §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.02.2003

Vastaus
EV 227/2002 vp