Valtiopaivaasia HE 101/2010

HE 101/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kotikuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1377/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1378/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kotikuntalain muuttamisesta

2. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.06.2010

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kumpula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.06.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.2010 Päättynyt PTK 78/2010 6
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 27/2010 vp
Valmistunut

07.12.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että lakialoite LA 18/2010 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 39/2007 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 39/2010 vp
Valmistunut

16.11.2010

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 13/2010 vp
Valmistunut

28.10.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 127/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2010 Päättynyt PTK 128/2010 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2010 Päättynyt PTK 130/2010 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2010

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​