HE 102/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki konsulipalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
970/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kansalaisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
971/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
972/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki passilain muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
973/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki asevelvollisuuslain 126 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
974/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki konsulipalvelulain muuttamisesta

2. Laki kansalaisuuslain muuttamisesta

3. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

4. Laki passilain muuttamisesta

5. Laki asevelvollisuuslain 126 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Turunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.09.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.09.2014 Päättynyt PTK 73/2014
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 12/2014 vp
Valmistunut

21.10.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 103/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 23.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.2014 Päättynyt PTK 104/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.2014 Päättynyt PTK 106/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.2014

Vastaus
EV 129/2014 vp