HE 103/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin oikeusministeriön hallinnonalan lakeihin

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikosvahinkolain muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
963/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki saatavien perinnästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
964/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
965/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki löytötavaralain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
966/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki osuuskuntalain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
967/2001
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vakuutussopimuslain 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
968/2001
Päätös

Hyväksytty

7. Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
969/2001
Päätös

Hyväksytty

8. Laki ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
970/2001
Päätös

Hyväksytty

9. Laki rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
971/2001
Päätös

Hyväksytty

10. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
972/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
973/2001
Päätös

Hyväksytty

12. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
974/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki hovioikeuslain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
975/2001
Päätös

Hyväksytty

14. Laki ulosottomaksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
976/2001
Päätös

Hyväksytty

15. Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
977/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikosvahinkolain muuttamisesta

2. Laki saatavien perinnästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

3. Laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain 10 §:n muuttamisesta

4. Laki löytötavaralain 3 §:n muuttamisesta

5. Laki osuuskuntalain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

6. Laki vakuutussopimuslain 45 §:n muuttamisesta

7. Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

8. Laki ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

9. Laki rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta

10. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun muuttamisesta

11. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

12. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

13. Laki hovioikeuslain 9 §:n muuttamisesta

14. Laki ulosottomaksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

15. Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Andersson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.09.2001 Päättynyt PTK 86/2001
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 19/2001 vp
Valmistunut

28.09.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset 1., 2., 4.-9., 11. ja 13.-15. hyväksytään muuttamattomina että lakiehdotukset 3., 10. ja 12. hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 111/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.10.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2001 Keskeytetty PTK 112/2001
12.10.2001 Päättynyt PTK 114/2001 1-7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.10.2001 Päättynyt PTK 115/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.10.2001

Vastaus
EV 119/2001 vp