HE 104/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi isyyslain muuttamisesta ja eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 18 ja 22 §:n kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki isyyslain muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.2009

Voimaantulo

01.02.2010

Säädöskokoelma
1016/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 18 ja 22 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

04.12.2009

Voimaantulo

01.02.2010

Säädöskokoelma
1017/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki isyyslain muuttamisesta

2. Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 18 ja 22 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Helin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.09.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.09.2009 Päättynyt PTK 72/2009
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/2009 vp
Valmistunut

03.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 50 ja 52 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 100/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.11.2009 Päättynyt PTK 101/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2009 Päättynyt PTK 103/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

22

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.11.2009

Vastaus
EV 165/2009 vp