HE 106/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1099/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1100/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta

2. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hartoneva

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.2006 Päättynyt PTK 79/2006
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

25

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 15/2006 vp
Valmistunut

09.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2006 Päättynyt PTK 114/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.2006 Päättynyt PTK 117/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.2006

Vastaus
EV 157/2006 vp