Valtiopaivaasia HE 110/2006

HE 110/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja postipalvelulain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

07.03.2007

Säädöskokoelma
1364/2006
Sopimussarja
10/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki postipalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1365/2006
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Maailman postiliiton yleissopimus

Asetuksen voimaantulo

07.03.2007

Sopimussarja
11/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Julistus, jonka mukaan Suomi soveltaa Maailman postiliiton yleissopimuksen sopimusvelvoitteita noudattaen Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa sekä Maailman kauppajärjestön maailman palvelukaupan yleissopimuksessa määriteltyjä velvollisuuksia

Sopimussarja
13/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki postipalvelulain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Maailman postiliiton yleissopimus

2. Julistus, jonka mukaan Suomi soveltaa Maailman postiliiton yleissopimuksen sopimusvelvoitteita noudattaen Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa sekä Maailman kauppajärjestön maailman palvelukaupan yleissopimuksessa määriteltyjä velvollisuuksia

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.09.2006

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Suomi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.09.2006 Päättynyt PTK 79/2006 28
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 16/2006 vp
Valmistunut

29.09.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyisi Bukarestissa 5 päivänä lokakuuta 2004 Maailman postiliiton yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, että eduskunta hyväksyisi annettavaksi yleissopimuksen soveltamisesta julistuksen, jonka mukaan Suomi soveltaa sopimusvelvoitteita noudattaen Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa sekä Maailman kauppajärjestön maailman palvelukaupan yleissopimuksessa määriteltyjä velvollisuuksia ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 95/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.10.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.2006 Päättynyt PTK 96/2006 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2006 Päättynyt PTK 98/2006 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukset ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.10.2006

​​​​