HE 119/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta sekä sairausvakuutuslain, kuntoutusrahalain, merimieseläkelain 1 §:n ja työttömyyskassalain muuttamisesta sekä ulkomaanliikenteen lastialusten kilpailuedellytysten edistämisestä annetun lain kumoamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1707/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1708/1991
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1709/1991
Päätös

Hyväksytty

4) Laki merimieseläkelain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1710/1991
Päätös

Hyväksytty

5) Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1712/1991
Päätös

Hyväksytty

6) Laki ulkomaanliikenteen lastialusten kilpailuedellytysten edistämisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1713/1991
Päätös

Hyväksytty

7) Laki työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta (LiVM 5/1991)

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1711/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta

2) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

3) Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

4) Laki merimieseläkelain 1 §:n muuttamisesta

5) Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

6) Laki ulkomaanliikenteen lastialusten kilpailuedellytysten edistämisestä annetun lain kumoamisesta

7) Laki työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta (LiVM 5/1991)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Kurki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.10.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

1929

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.10.1991 Pp 15.10. PTK 64/1991
15.10.1991 Päättynyt PTK 65/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

1975

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 5/1991 vp
Valmistunut

05.12.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 8/1991 vp
Valmistunut

15.11.1991

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 4/1991 vp
Valmistunut

20.11.1991

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Työasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 2/1991 vp
Valmistunut

22.11.1991

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 102/1991 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.1991 Päättynyt PTK 104/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.1991 Päättynyt PTK 105/1991 4-7
Istuntopöytäkirjan sivu

3462

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1991 Päättynyt PTK 109/1991 2
Istuntopöytäkirjan sivu

3554

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 66 § (VJ 67 §)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1991

Hyväksytyt lausumat

Perustelul. LiVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot