HE 122/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2005

Voimaantulo

01.04.2005

Säädöskokoelma
29/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2005

Voimaantulo

01.04.2005

Säädöskokoelma
30/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2005

Voimaantulo

01.04.2005

Säädöskokoelma
31/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

2. Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta

3. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kummoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.06.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2004 Päättynyt PTK 80/2004
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

19

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 20/2004 vp
Valmistunut

17.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.11.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.2004 Päättynyt PTK 123/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.2004 Päättynyt PTK 125/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.12.2004

Vastaus
EV 166/2004 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin