HE 125/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1062/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.09.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2001 Päättynyt PTK 95/2001
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 29/2001 vp
Valmistunut

26.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että toimenpidealoitteet TPA 207/2000 vp, TPA 213/2000 vp ja TPA 24/2001 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.11.2001 Päättynyt PTK 128/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2001 Päättynyt PTK 131/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.11.2001

Vastaus
EV 138/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot