HE 126/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1454/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Koivisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.11.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2011 Päättynyt PTK 77/2011
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 8/2011 vp
Valmistunut

02.12.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2011 Päättynyt PTK 82/2011
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2011 Päättynyt PTK 84/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.2011

Vastaus
EV 94/2011 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin