Valtiopaivaasia HE 127/2010

HE 127/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

31.12.2010

Säädöskokoelma
1357/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

31.12.2010

Säädöskokoelma
1358/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

31.12.2010

Säädöskokoelma
1359/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

31.12.2010

Säädöskokoelma
1360/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

31.12.2010

Säädöskokoelma
1361/2010
Päätös

Hyväksytty

6. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 21 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

31.12.2010

Säädöskokoelma
1362/2010
Päätös

Hyväksytty

7. Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

31.12.2010

Säädöskokoelma
1363/2010
Päätös

Hyväksytty

8. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 ja 46 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

31.12.2010

Säädöskokoelma
1364/2010
Päätös

Hyväksytty

9. Laki sijoitusrahastolain 6 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

31.12.2010

Säädöskokoelma
1365/2010
Päätös

Hyväksytty

10. Laki kiinteistörahastolain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

31.12.2010

Säädöskokoelma
1366/2010
Päätös

Hyväksytty

11. Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

31.12.2010

Säädöskokoelma
1367/2010
Päätös

Hyväksytty

12. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

31.12.2010

Säädöskokoelma
1368/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

31.12.2010

Säädöskokoelma
1369/2010
Päätös

Hyväksytty

14. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

31.12.2010

Säädöskokoelma
1370/2010
Päätös

Hyväksytty

15. Laki arvonlisäverolain 169 a §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

16. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

31.12.2010

Säädöskokoelma
1371/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

2. Laki ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten toiminnasta Suomessa annetun lain kumoamisesta

3. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

4. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

5. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

6. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 21 ja 22 §:n muuttamisesta

7. Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

8. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 ja 46 §:n muuttamisesta

9. Laki sijoitusrahastolain 6 ja 11 §:n muuttamisesta

10. Laki kiinteistörahastolain 9 §:n muuttamisesta

11. Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta

12. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

13. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

14. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

15. Laki arvonlisäverolain 169 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.09.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sarsa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.2010 Päättynyt PTK 82/2010 21
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 33/2010 vp
Valmistunut

03.12.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2., 5.-11. sekä 13. ja 14. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 3., 4. ja 12. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 16. lakiehdotus ja että 15. lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2010 Päättynyt PTK 129/2010 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvän 1.-14. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 16. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 15. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.2010

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​