HE 128/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lapsen elatusavun perintää koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
673/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
674/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki korkolain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
675/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki ulosottolain 4 luvun 6 §:n 4 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
676/1998
Päätös

Hyväksytty

5) Laki tuloverolain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
677/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

3) Laki korkolain 1 §:n muuttamisesta

4) Laki ulosottolain 4 luvun 6 §:n 4 momentin kumoamisesta

5) Laki tuloverolain 33 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.1997 Päättynyt PTK 123/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/1998 vp
Valmistunut

09.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/1998 vp
Valmistunut

18.03.1998

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 5/1998 vp
Valmistunut

29.04.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 83/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1998 Päättynyt PTK 87/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.1998 Päättynyt PTK 89/1998 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.1998 Päättynyt PTK 91/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1998

Vastaus
EV 83/1998 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot