Valtiopaivaasia HE 128/2014

HE 128/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 14 a §:n ja liitteen muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1184/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1185/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1186/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 14 a §:n ja liitteen muuttamisesta

2. Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

3. Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2014

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2014 Poistettu PTK 81/2014 11
17.09.2014 Poistettu PTK 82/2014 10
18.09.2014 Poistettu PTK 83/2014 11
19.09.2014 Päättynyt PTK 84/2014 10
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 30/2014 vp
Valmistunut

21.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin sellaisina kuin ne ovat hallituksen esityksessä HE 128/2014 vp, paitsi 2. lakiehdotuksen liitteen verotaulukossa 2 olevan polttoturpeen vero sellaisena kuin se on hallituksen esityksessä HE 234/2014 vp ja että lakialoitteet LA 22/2014 vp ja LA 73/2014 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 118/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2014 Keskeytetty PTK 119/2014 9
28.11.2014 Päättynyt PTK 121/2014 5 8-16
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2014 Keskeytetty PTK 122/2014 14
05.12.2014 Päättynyt PTK 125/2014 1 1-4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.2014

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot