Valtiopaivaasia HE 13/2013

HE 13/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki biopolttoaineista ja bionesteistä

Vahvistettu

07.06.2013

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
393/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.06.2013

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
394/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.06.2013

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
395/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki päästökauppalain muuttamisesta

Vahvistettu

07.06.2013

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
396/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.06.2013

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
397/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki biopolttoaineista ja bionesteistä

2. Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta

3. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

4. Laki päästökauppalain muuttamisesta

5. Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.03.2013

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Liukko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.03.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.2013 Päättynyt PTK 22/2013 3
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 9/2013 vp
Valmistunut

26.04.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 12/2013 vp
Valmistunut

04.04.2013

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 8/2013 vp
Valmistunut

16.04.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 48/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.05.2013 Päättynyt PTK 50/2013 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.2013 Keskeytetty PTK 51/2013 10
15.05.2013 Päättynyt PTK 52/2013 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.05.2013