HE 133/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

01.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1030/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Myllynpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.2000 Päättynyt PTK 109/2000
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 27/2000 vp
Valmistunut

09.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi sen 24 b § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2000 Päättynyt PTK 136/2000
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2000 Päättynyt PTK 137/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.11.2000

Vastaus
EV 149/2000 vp