HE 135/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien sekä opetushallituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki perusopetuslain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.2003

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
32/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lukiolain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.2003

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
33/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.2003

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
34/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.2003

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
35/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.2003

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
36/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.2003

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
37/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki opetushallituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.2003

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
38/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki perusopetuslain 21 §:n muuttamisesta

2. Laki lukiolain 16 §:n muuttamisesta

3. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

4. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

5. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun 7 §:n muuttamisesta

6. Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

7. Laki opetushallituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Suunnittelupäällikkö Könnölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2002 Poistettu PTK 98/2002
19.09.2002 Poistettu PTK 99/2002
20.09.2002 Päättynyt PTK 101/2002
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 11/2002 vp
Valmistunut

28.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1.-6. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 146/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2002 Päättynyt PTK 147/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2002 Päättynyt PTK 148/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.01.2003

Vastaus
EV 206/2002 vp