HE 140/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 43 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1280/2002
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1281/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 43 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Opetusneuvos Mäkeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2002 Poistettu PTK 98/2002
19.09.2002 Poistettu PTK 99/2002
20.09.2002 Päättynyt PTK 101/2002
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

22

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 16/2002 vp
Valmistunut

05.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että hyväksytään uusi 2. lakiehdotus ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 156/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään neljänteen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.2002 Päättynyt PTK 157/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2002 Päättynyt PTK 159/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2002

Vastaus
EV 231/2002 vp