HE 140/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle voimalaitosverolaiksi sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta ja verotilistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Voimalaitosverolaki

Vahvistettu

30.12.2013

Säädöskokoelma
1255/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Säädöskokoelma
1256/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki verotililain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Säädöskokoelma
1257/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Voimalaitosverolaki

2. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

3. Laki verotilistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sandell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.09.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.10.2013 Päättynyt PTK 91/2013
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 31/2013 vp
Valmistunut

05.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi voimaantulosäännökset muutettuina ja että lakialoitteet LA 40/2011 vp ja LA 58/2012 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 29/2013 vp
Valmistunut

06.11.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 27/2013 vp
Valmistunut

25.10.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2013 Päättynyt PTK 126/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.2013 Keskeytetty PTK 132/2013
17.12.2013 Päättynyt PTK 133/2013 2,3
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2013

Vastaus
EV 195/2013 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot