Valtiopaivaasia HE 140/2014

HE 140/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1356/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1357/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1358/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelyistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1359/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta

2. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

3. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

4. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelyistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2014

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Valjakka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2014 Poistettu PTK 81/2014 22
17.09.2014 Poistettu PTK 82/2014 21
18.09.2014 Poistettu PTK 83/2014 22
19.09.2014 Päättynyt PTK 84/2014 21
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 24/2014 vp
Valmistunut

04.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014 45
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2014 Keskeytetty PTK 130/2014 16
16.12.2014 Päättynyt PTK 131/2014 2 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2014