Valtiopaivaasia HE 141/2003

HE 141/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain 2 a §:n, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, aikuiskoulutustuesta annetun lain 17 ja 26 §:n, Koulutusrahastosta annetun lain 4 ja 14 §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1364/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työttömyyskassalain 2 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1365/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1366/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 17 ja 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1367/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki Koulutusrahastosta annetun lain 4 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1368/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1369/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2. Laki työttömyyskassalain 2 a §:n muuttamisesta

3. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

4. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 17 ja 26 §:n muuttamisesta

5. Laki Koulutusrahastosta annetun lain 4 ja 14 §:n muuttamisesta

6. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.11.2003

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Maisonlahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.11.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2003 Päättynyt PTK 95/2003 9
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 8/2003 vp
Valmistunut

05.12.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 2., 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 108/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.12.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2003 Päättynyt PTK 109/2003 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2003 Päättynyt PTK 113/2003 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2003

​​​​