Valtiopaivaasia HE 141/2012

HE 141/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.08.2013

Säädöskokoelma
435/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.08.2013

Säädöskokoelma
436/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki pakkokeinolain 5 a luvun muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.08.2013

Säädöskokoelma
437/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
438/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 a §:n muuttamisesta

3. Laki pakkokeinolain 5 a luvun muuttamisesta

4. Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.10.2012

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Marttunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.10.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2012 Päättynyt PTK 105/2012 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/2013 vp
Valmistunut

07.05.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 25 luvun 4 a § muutettuna ja että lakialoite LA 37/2011 vp hylätään.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 2/2013 vp
Valmistunut

12.03.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 50/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.2013 Päättynyt PTK 51/2013 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.2013 Päättynyt PTK 55/2013 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.05.2013

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot